PG Berltsum
x
Please install MailChimp plugin

Wijkindeling

Wijk 

 

KERKENRAAD PG BERLTSUM per juli 2017

 

 
 
 

Wijkouderlingen

 

1 Alje Mulder, Wiersterdyk 3, 9041 VL Berltsum, 461499,

Buorren  – De Piip – It Dok

De Kamp – Lytse Buorren – Hôfsleane (1-47 oneven, 2-34 even, uitgezonderd Berlingastate 28-30) Moddergatsreed – Vermaningsstrjitte

 wijkassistenten:

Janneke Mulder 461499 en Tineke Reitsma, 461664

2 Renze en Tineke van Dijk, Ds. V.Eyck v.Heslingastrjitte 10 , 9041 EH Berltsum, 461882,

Hôfsleane (49-99 oneven, 36-52 even) – Skoallestrj – Ramshoornstrj –  J.van Tuinenstrj. – Mulseleane – Nijebuorren – v.d. Slikkeleane 1 t/m 4

 wijkassistent: Grietje Metzlar, 462353

 

 

 

3 Ineke Lautenbach, Hofsleane 70, 9041 AT Berltsum, 461567,

Hôfsleane (101-115 oneven, 54-76 even) – De Pôlle – L.M. Kuperusstrj – Tsjerkestrjitte, Tichelersdyk, Anskereed – Jetskereed –  Kleaster Anjum –  Kleasterdyk –  It Koartlân –  De Ofslach –  Wettertûn – Ried –  Slappeterp –  Franeker –  Groningen –  Utrecht

 wijkassistent: Henny Kalma, 462278, Johanna de Haan, 452243

4 Bote van Dijk, Hofsleane 20, 9041 AR Berltsum, 461778,

Boomsmastrjitte – Bûterhoeke –  Molestrjtte – Túnboustrjitte – Gratemawei – Groenewoldwei – v.d. Akkerstrjitte en Menaam (Bitgumerdijk 18, De Stapel 21, Sminiawei 3)

wijkassistent: Tineke Brouwer

5Ida Haagsma, Buorren 31, 9041 AW Berltsum, 461419

OUDERENWIJK:

Berlingastate Berltsum, Nij statelân Menaam, St. Annaparochie en Stiens

(St. Annaparochie ;Cingel 2, Wassenaarstraat 31 en 45, – Menaam; Bigummerdijk 8a)

wijkassistenten:

Rienk en Margriet Bouwma, 840151 (Berlingastate)

Lieuwkje Osinga, 461906 (Nij statelân)

Hieke Hoogterp, 462143 (St. Annaparochie en Stiens

 

6

 Ine de Koe- Reitsma, Meseame 68, 9041 EW Berltsum, 462096,

V. E. v. Heslingastrjitte – Fûgelsang – Kwekerijleane – v.d. Slikkeleane 5 t/m 12

wijkassistent: Mattie Weijer, 461657

 

 

 

7

 Froukje Kalma-Wissman, Kersehof 4, 9041 GC Berltsum, 461005,

Foareker – Bitgumerdyk – Twibak – Meseame – Sportleane – St. Annaparochie: S. Brandsmalaan 48

wijkassistenten:

Rine Runia-Wiersma, 461888

Jacqueline Bouwknegt, 419963

Yt van der Wal, 462053

8 Wim Kuikman, De Boppe 12, 9041 EZ  Berltsum, 462304

Kersehôf – Prommehôf –Beiehôf –  Appelhôf – Parrehôf – De Keats – De Boppe – De Opslach – Bûtenpolle – De Bodde – Leeuwarden

wijkassistent:

Dieuwke Hietkamp, 461713

 

 

 

 

 

9 Anne J. van Vaals, De Keats 21, 9041 EX Berltsum, 462376,

Wiersterdyk – Hemmemastate – Krússtrjitte – It Skil  – Singel – Bildtdyk – Hemmemawei – Hemmemaplein – ’t Achterpaed – De Pream – De Snikke – Wier – St Jacobiparochie

wijkassistenten: Jitske Smits, 462003 en Janette Aalberts, 461830

Diaconie
 Annechien Joostema, Bûtenpôle 14, 9041 VM Berltsum, 06-28585243
 Rommert Vrij, Kleasterdyk 6, 9041 VG Berltsum, 462264
 Frederike Holwerda, Nijebuorren 17, 9041 CM Berltsum, 840757
Gea Nauta, Jacob v. Tuinenstrjitte 20, 9041 CL  Berltsum, 06-10346161
Akke Zijlstra, Hofsleane 50, 9041 AT Berltsum, 412905 

 

 

 Anneke van Dijk-Vrij, Gratemawei 28, 9041 EK Berltsum, 462202
 

 

Kerkrentmeesters
Vacant
 Durk Osinga, Kleasterdyk 3a, 9041 VH Berltsum, 462345,  (Voorzitter) 

 

 Harry de Koe, Jacob v. Tuinenstrjitte 16, 9041 CL Berltsum, 460833
 Meindert Westra

Bitgumerdyk 11, 9041 CB Berltsum, 462379,

 Hielke Oppedijk, Anskereed 1, 9041 VK Berltsum, 461239,

 

 

 

 

 

Vacant

 

Jeugdouderlingen
 Jouke & Ingrid Ynema-Dijkshoorn, Parrehof 9, 9041 GD Berltsum, 462507,

 

 Heerke Osinga, van Eyck van Heslingastrjitte 40, 9041 EH Berltsum, 462452,
Scriba’s
 Evelien Vink, De Bodde 5, 9044 LA Bitgum, 461072

 

 Meinie Strooisma, Skoallestrjitte 2a, 9041 BL Berltsum, 462089,
Preses
 Sybren van Tuinen, Twibak 6, 9041 ES Berltsum, 462426
Predikant en Jeugdwerker
 Arjan J. Bouwknegt, Ir. C.M. v.d. Slikkeleane 8, 9041 CJ Berltsum, 419963,
 Carlijn Niesink, Swichumerdyk 20, 9088 AR  Wurdum, 06-38325383,