Collectedoel kerstnacht: Afghaanse vluchtelingkinderen

Home 2021

Exemple

In Afghanistan lopen mensen groot gevaar slachtoffer te worden van de gruweldaden van de Taliban. We maken ons grote zorgen over de situatie in Afghanistan en met name Afghaanse vluchtelingkinderen. De opvangcentra van het COA hebben momenteel een te kort aan kleding en verzorgingsproducten; o.a. ondergoed, sokken, pyjama’s, shampoo. Ons doel is om zo veel van deze producten in te zamelen en deze vervolgens in Groningen te brengen. We vragen u één of twee van bovenstaande producten mee te nemen en deze in te leveren in de daarvoor bestemde dozen in de kerk.

 

U kunt natuurlijk ook een bijdrage geven waar wij vervolgens zelf producten van kopen. Deze (producten) collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Lees meer →
Exemple

De Protestantse kerk Berltsum heeft ieder jaar op de laatste dag van het kerkelijk jaar een bijzondere dienst . Op deze zondag , voor de Adventsperiode,  worden de overleden broeders en zusters herdacht tijdens de eredienst met de naaste familie. We doen dit op een eervolle en gepaste wijze met het gedenken door het noemen van  naam en datum overlijden,  gevolgd door een muzikaal fragment.  Tijdens de dienst wordt voor degene die we herdenken een kaars aangestoken door een naast familie lid. In de dienst is er een Woord van Troost en Bemoediging .

Dit jaar zal de dienst plaatsvinden op 21 november 2021 om 9.30 uur in de Koepelkerk waar in voorgaat Ds Arend Bouman .

Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie te drinken.

Vorig jaar hebben we na de dienst de kerk , dus vanaf 11.00 uur  opengesteld voor iedereen in het dorp en de omgeving  die voor een overledene een kaarsje wil aansteken. Daarnaast is dit jaar de openingstijd van de Koepelkerk uitgebreid met het tijdvak van 16.00 tot 18.00 uur. Een kaars hoeft u niet mee te nemen , deze hebben wij alvast klaargezet .

Carlijn Niesink en dominee Bouman zijn dan ook aanwezig om , zo gewenst , uw gevoelens te delen.  Op deze wijze geven we invulling  aan het zijn  van een gastvrije kerkelijke gemeente

U bent van harte welkom

De wijkouderlingen

Lees meer →
Exemple

In juli hebben we de restauratie van de lantaarn aangekondigd. In oktober zijn de aannemers gestart met hun werk .

De totale kosten van steigerwerk, bouwkundige werkzaamheden, schilder- en leiwerk komen uit op €180.000. Aan subsidies en bijdragen van fondsen is toegezegd €125.000. Het eigen aandeel van onze gemeente is €36.000 zodat er nog een tekort is van €19.000. Wilt u meehelpen om de laatste 10% bij elkaar te krijgen, dan kan dat met een gift op onze speciale bankrekening NL82 INGB 0000 9577 77 ten name van Protestantse Gemeente Berltsum.

Bijgaande foto geeft een beeld van de lekkage en schimmelvorming

Lees meer →
Exemple

Oproep aan jou!

Wie schulden heeft komt er zelden op eigen kracht uit. Dan steek je toch een helpende hand uit? Ieder mens verdient een nieuwe kans. Wij noemen dat naastenliefde en baseren dat op Bijbelse waarden. Vanuit een aantal diaconieën in de gemeente Waadhoeke is in 2017 SchuldHulpMaatje Waadhoeke opgericht.  Inmiddels is ons team ‘maatjes’ uitgegroeid tot ruim 10 vrijwilligers die mensen ondersteunen die financiële problemen hebben. Jaarlijks worden tientallen mensen geholpen met het op orde brengen van de financiën.

Om dit mogelijk te maken zijn wij nu op zoek naar twee nieuwe (algemene) bestuursleden.

Als bestuurslid voel je je betrokken bij onze doelgroep. Je denkt mee hoe mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken om hulp te bieden en help je mee voorwaarden de scheppen voor het goed kunnen functioneren van onze maatjes.

Ben je meer thuis in een rol als maatje? Ook dan kun je van grote waarde zijn. Het is dankbaar werk en anno nu heel hard nodig.

Spreekt dit je aan wil je als bestuurslid jouw kennis en kunde met ons delen? Wij komen dan graag met jou in contact!

Neem contact op via tel. 06- 52 52 30 93

Of stuur een berichtje aan voorzitter@schuldhulpmaatjewaadhoeke.nl

 

Met vriendelijke groet,

Foppe Errit de Vries

(voorzitter)

www.schuldhulpmaatje.nl/locatie/waadhoeke/

Lees meer →
Exemple

(wy) leauwe yn it Doarp

Leauwe yn it doarp bijeenkomsten verzet

Als organisatie willen we graag zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid geven om bij de thema avonden rondom ‘Leauwe yn it doarp’ aanwezig te zijn. Aangezien de corona besmettingen momenteel in een hoog tempo oplopen, hebben we er voor gekozen om de avonden met Roelof Lousma te verzetten naar begin 2022. Zodra het weer verantwoord is, zullen de avonden alsnog doorgang vinden. Houdt onze website, facebook en de nieuwsbrief in de gaten voor een update.

wy leawe yn it doarp b

Lees meer →
Exemple

CURSUS THEOLOGISCHE VORMING

Op 8 oktober gaat in Leeuwarden een nieuw blok van 6 avonden van de cursus Theologische Vorming van start.

Wat leer je er?

Theologie houdt zich bezig met grote vragen als: Wat is echt belangrijk in het leven? Welke idealen willen we nastreven? Waardoor laten we ons inspireren? Wat betekent het om een zinvol leven te leiden? Dat zijn nl. de vragen waar het ook over gaat in de tradities van de godsdiensten Je leert op de cursus Bijbelteksten lezen en komt meer te weten over de wereld waarin ze zijn ontstaan. Ook maak je kennis met het werk van grote christelijke denkers en de achtergrond en betekenis van de liturgie en de rituelen van het christendom. Daarnaast bieden we een korte maar intensieve kennismaking met de andere wereldgodsdiensten. Er gaat geen cursusavond voorbij of bij het bestuderen van de stof komt als vanzelf de actualiteit om de hoek kijken: welke keuzes wij maken en hoe houdbaar die zijn. Wat vooropleiding en voorkennis betreft stellen we geen eisen. Iedereen kan meedoen.
Docenten
Alle docenten zijn academisch geschoolde theologen die hun vak goed hebben bijgehouden. De meesten van hen zijn werkzaam als predikant in de PKN. De docenten wereldgodsdiensten kennen de wereld van Jodendom, Islam, Boeddhisme of Hindoeïsme van binnenuit.
Programma najaar 2021
28 oktober: Openingsavond; kennismaking met de cursus en het programma

4 , 11 en 18 november: Oude Testament; docent Hinke Post – Knol.
25 november en 2 en 9 december : Systematische theologie, docent Adri Terlouw

Tijd en plaats:
Van 20.15 – 22.00 uur in één van de zalen bij de Kurioskerk, Julianalaan 38, Leeuwarden.
Kosten:
Per blok van 6 avonden, inclusief introductie avond en inclusief 1 consumptie per avond € 125,00
Aanmelden en informatie:
Stuur een mail naar : theologischevorming2.0@gmail.com

Meer info op: www.theologie4all.frl

 

Lees meer →
Exemple

Bewogen, bezorgd en ook een beetje boos. Dat zijn de Friezen – met name kerkrentmeesters – die gisteravond met Jurjen de Groot en Wim Oosterom in de Grote Kerk in Leeuwarden in gesprek gingen over het rapport ‘Werkzaam vermogen’ en de nieuwe richtlijnen voor begroting en jaarverslaglegging. “Vertel ons Friezen niet wat we moeten doen!” en “Is Utrecht bezig om grip te krijgen op ons vermogen?”

In juni 2020 riep de synode gemeenten op om hun werkzaam vermogen toekomstgericht in te zetten. Om beter zicht te krijgen op het totale vermogen van gemeenten, gaf het Generaal College voor Behandeling en Beheerszaken in  nieuwe richtlijnen uit voor de begroting en jaarverslaglegging, Naar aanleiding hiervan verschenen er diverse kritische opiniestukken in Friesch Dagblad. Ook Jurjen de Groot reageerde in deze krant op de discussie en besloot met hen in gesprek te gaan.

Lees hier de reactie van Jurjen de Groot in Friesch Dagblad:

Toekomstgericht kerk-zijn

Jurjen de Groot, directeur van de dienstenorganisatie, ging tijdens de bijeenkomst in de Grote Kerk in op de vragen over werkzaam vermogen. Hij schetste de visie achter dit synoderapport. “We weten uit onderzoek dat bijna alle gemeenten zich zorgen maken over de toekomst. Hoe ziet onze gemeente er over 10 jaar uit? Zijn er dan nog genoeg mensen? Is er dan nog genoeg geld voor het gebouw, de activiteiten, de dominee? En hoewel we allemaal een knoop in onze maag krijgen van deze moeilijke vragen, schuiven veel kerkenraden deze vragen liever onder de tafel dan ze eerlijk op tafel te leggen. De synode daagt gemeenten uit toch na te denken over deze lastige vragen en een beleid te ontwikkelen waardoor de gemeente een toekomstgerichte koers gaat varen. Nadenken over je werkzaam vermogen is hier onlosmakelijk mee verbonden. Weten wat je als gemeente aan je vermogen hebt, is essentieel om toekomstgerichte keuzes te kunnen maken.”

Nieuwe richtlijnen begroting en jaarverslaglegging

Wim Oosterom, voorzitter van het Generaal College voor de Behandeling van Beheerszaken, nam de vragen over de nieuwe richtlijn voor zijn rekening. De richtlijn is volgens de aanwezigen te top down neergelegd, en sommige noemen het systeem FRIS te moeilijk om mee te werken. Een van de aanwezigen liet weten dat in zijn gemeente twee vrijwilligers bijna het bijltje erbij neer hadden gegooid omdat ze het systeem niet konden doorgronden.

Oosterom: “We hebben geprobeerd de richtlijnen zo simpel mogelijk te houden maar nemen de opmerkingen over FRIS ter harte. Ook denken we na over een ‘FRIS light’ voor kleine gemeenten.” Oosterom benadrukt dat het niet gaat om exacte bedragen, maar om inzicht in wat je als gemeente ongeveer hebt en daar met elkaar over in gesprek kunt gaan. “Zodat je bijvoorbeeld kunt besluiten nu een stukje grond te verkopen om daarmee een succesvolle activiteit in stand te houden.”

Meer inzicht

Oosterom laat weten dat het er absoluut niet om gaat dat ‘de landelijke kerk’ meer inzicht krijgt, maar dat de plaatselijke gemeente meer zicht heeft over haar eigen vermogen. “Zodat de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters hier goed met elkaar over in gesprek kunnen gaan.” Ook vindt Oosterom het belangrijk dat leden weten wat hun gemeente bezit. “De angst is dat leden minder geld gaan overmaken voor Actie Kerkbalans als ze zien dat een hun gemeente veel vermogen heeft. Mijn ervaring is dat je dat kunt voorkomen door als kerkenraad goed uit te leggen wat je visie is en waar je het geld en vermogen voor inzet. Leden hebben recht op deze transparantie.”

Ook Jurjen de Groot benadrukt dat het ‘Utrecht’ er niet om gaat om grip te krijgen op het vermogen van de plaatselijke kerk. “Ik zou niet weten wat ik met uw geld moet. Het is van de lokale gemeente en dat blijft het.”

Applaus

In de vragenronde ging het onder meer nog over de richtlijnen begraafplaatsen, de droom alle kerkgebouwen van het gas af te helpen, de rol van de CCBB’s en vrijwilligersvergoedingen. Soms werden vragen vol emotie gesteld. Soms volgde er instemmend applaus nadat er een vraag was gesteld of een opmerking was gemaakt. En hoewel de Friese kerkrentmeesters wellicht nog steeds niet helemaal overtuigd zijn van nut en noodzaak van de nieuwe richtlijnen en de term ‘werkzaam vermogen’ volgens een van de aanwezigen onmiddellijk argwaan oproept, kreeg toch ook Jurjen de Groot aan het einde van de avond een voorzichtig applaus.

De Groot: “Dank voor dit gesprek. Dank dat u mij verteld hebt wat u dwarszit. Ik kan het niet onmiddellijk veranderen, maar ik neem het mee naar ‘Utrecht’.”

Voor een video van de hele vergadering, kunt u op de onderstaande link naar youtube klikken

Lees meer →
Exemple

Oecumenische Regenboogviering op Roze Zaterdag zaterdag 16 oktober 2021,

Aanvang 11:00 uur in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden

Thema: “KEN JE MIJ”

Vanwege de coronaregels en het aantal zitplaatsen in de kerk zijn aanmelding vooraf én het tonen van een geldige corona-QR-code bij de ingang van de kerk verplicht.
U kunt zich aanmelden via het emailadres: info@werkgroepgh.nl Dit emailadres kunt u ook gebruiken voor verdere info en vragen.

Nadere info: www.werkgroepgh.nl & www.rozezaterdag2021.nl
Deze Regenboogviering wordt georganiseerd door: de Stichting Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland, de Stichting Roze Zaterdag en de Gemeente Leeuwarden.

Lees meer →
Exemple

Zoals het nu staat zal er op korte termijn een begin worden gemaakt met de start van de werkzaamheden van ver-  en nieuwbouw van de Kruiskerk tot MFC “ It Stédhûs”.

In het 1e weekend van oktober  is de Kruiskerk open om gemeenteleden en anderen in de gelegenheid te stellen om nog eens door het gebouw te gaan.  Daar liggen vele herinneringen aan bijzondere gebeurtenissen zoals de vele erediensten, diensten waarin verdriet was maar ook diensten waarin vreugde was te vieren, doopdiensten, orgelconcerten, uitvoeringen, vergaderingen in het zalencentrum en noem maar op.

Kortom, een tijdvak van ca. 55 jaar wordt afgesloten…….maar niet helemaal!  Als kerkelijke gemeente mogen en kunnen we na de grote ver- en nieuwbouw terugkeren. Dat duurt nog even, voor nu geldt even een “tussenstop”.

Op zaterdag 02 oktober is de gehele kerk vanaf ’s morgens 10.30 tot ca. 15.30 uur open. In het zalencentrum liggen diverse zaken die in de afgelopen tijd zijn verzameld vanuit ’t Centrum en de Kruiskerk zoals huishoudelijke artikelen, boeken, gordijnen, oude typemachine en noem maar op. Mocht er iets bij zijn wat u, jij of jullie wil(len) meenemen dan kan dat , even in overleg met Wietske van Assen.  U, jij, jullie zijn vrij om een kleine bijdrage te geven!

De gehele dag is er gratis koffie en thee aanwezig in het zalencentrum en enkele organisten zullen op gezette tijden orgelspel laten horen in de kerkzaal.

Rooster orgelspel:

10.30 – 12.00 uur:   Alef Wiersma

12.00 – 13.00 uur:   Tjeerd Lautenbach

13.00 – 14.00 uur:   Piety van Dijk

14.00 – 15.00 uur:  Tineke Greidanus

 

Hartelijk welkom op deze dag!

Lees meer →