PG Berltsum Blog

En nog een WordPress site

Home Actueel

Exemple

De oecumenische gesprekskring is weer bij elkaar geweest op 16 maart. Dit was tevens de laatste keer van dit seizoen. In het nieuwe seizoen gaan we weer verder met deze kring. De eerste bijeenkomst is dan op donderdag 28 september, weer om 14.00 u. in de Molewjuk, van Aismawei 19, te Bitgummole. Zet de datum alvast in uw agenda of op de kalender. Hoofdstuk 3 uit het boekje ‘Ontmoetingen in de bijbel – acht persoonlijke portretten’, staat dan centraal. Dat is het hoofdstuk over koning David en Batseba.

Wilt u alsnog graag met ons meedoen? Dan kunt u zich voor deze kring opgeven door middel van het nieuwe activiteitenboekje dat in september/oktober weer bij u in de bus valt. Ook mag u zich opgeven bij Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Bitgum-Bitgummole-Ingelum-Marsum en Protestantse Gemeente Dronryp, alistork@zonnet.nl of 0518462009/0622620317.

Read More →
Exemple

Zinvol? Waardevol?

 Wij, GGZ,  willen u van harte uitnodigen voor een netwerkbijeenkomst ‘ Zinvol? Waardevol?’ .

Donderdag 1 juni 2017 van 13:00-17:00 uur.

Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1, 8442 EX Heerenveen.

Het doel van deze middag is om met betrokken welzijns- en levensbeschouwelijke instanties in gesprek gaan en te inventariseren waar we tegenaan lopen als het gaat om zingevingsvragen van mensen met een psychische kwetsbaarheid en ervaringen uit te wisselen. Als vervolg op deze netwerkbijeenkomst gaan we in het voorjaar van 2018 een toerustingsmiddag organiseren waarin we aansluiten op de vragen, opmerkingen en ideeën.

De aanleiding voor deze middag is de ambunlantisering- steeds meer mensen worden vanuit huis begeleid en komen niet meer in aanmerking voor geestelijke verzorging van GGZ Friesland. Het project GV Nieuwe Stijl is een initiatief van GGZ Friesland.

Mocht u belangstelling hebben voor deze dag kunt u zich opgeven voor 7 mei 2017 bij:

willemieke.doornenbal@ggzfriesland.nl en vermeld:

naam| emailadres| telefoonnummer| postadres| werkzaam voor instelling| locatie

Read More →
Exemple

Stille week 2017

Iedere avond zal er een dienst (een vesper) worden gehouden.
Het bijwonen van deze bijzondere vieringen is een manier om tot persoonlijke bezinning te komen.

De vespers op maandag-, dinsdag- en woensdagavond beginnen om 19.00 uur.

In de Koepelkerk

Maandag 10 april

Vesperviering m.m.v. Belcanto

Dinsdag 11 april

Vesperviering

Woensdag 12 april

Vesperviering

Witte Donderdag

Vormt samen met Goede Vrij- dag en Stille Zaterdag ‘De drie dagen van Pasen’, het einde van de 40-dagentijd en het begin van het Paasfeest.

avondmaalsviering

U bent welkom in een dienst waarin het avondmaal wordt gevierd. Hierin worden ons in brood en wijn de tekenen van hoop aangereikt. • 19.30 uur

Op Goede Vrijdag herdenken we het lijden en sterven van Jezus aan het kruis. • 19.30 uur

De dienst op Stille Zaterdag begint in duisternis. De nieuwe paaskaars wordt ontstoken, het licht wordt doorgegeven: vanuit de duisternis gaan we naar het licht. • 21.30 uur

klik hier voor informatie over de stille week

Read More →
Exemple

500 jaar Protestantisme in Fryslân, zaterdag 8 april 2017 “Verhalen vertellen” in Franeker & Nijkleaster

Welkom op deze Estafettedag in Fryslân voor 500 jaar Protestantisme.
Op deze dag komen verhalen van 500 jaar geleden & anno 2017 aan het licht.

In de oude Academiestad en Reformatiestad Franeker nodigen Menno Simons & Anna Maria van Schurman u uit om te luisteren naar hun verhalen. Menno Simons (1496-1561) vertelt zijn verhaal als grondlegger van de Mennisten, Doopsgezinden, in de Doopsgezinde Kerk. Verteller is Frank Belt. Anna Maria van Schurman (1606-1678) vertelt haar verhaal in Museum Martena. Verteller is Hanneke Roelofsen. In Museum Martena kunt u ook de grootste collectie van Anna Maria van Schurman bezichtigen.

De leerlingen van de Anna Maria van Schurman School te Franeker hebben zich op verschillende manieren verdiept in de helden van 500 jaar geleden. In de tentoonstelling kunt u kennismaken met de helden uit de Reformatietijd & 2017.

In Nijkleaster heet men u welkom om u kennis te laten nemen van verhalen van vandaag, verbonden aan eerdere verhalen van het kloosterleven in Fryslân. Die verhalen klinken door in stilte en in gesprek met elkaar.

’s Avonds komen verhalen opnieuw samen in de Martinikerk te Franeker. Ditmaal met theater & muziek. Kees Posthumus en Juul Beerda laten de stemmen klinken van Maarten Luther, Katharina von Bora, Menno Simons en nog meer. Het Fries Symfonie Orkest begeleidt waar nodig met de muziek! En het Fries Symfonie Orkest sluit de dag af met de bijzondere Symfonie no. 5 van Mendelssohn, ook wel bekend als de “Reformation”.

voor het programma klik hier

Read More →
Exemple

Stap voor Stap

Op 26 maart 2017 is er weer een wandeling in de serie ‘Stap voor Stap’.

We zijn deze keer te gast bij de Protestantse Gemeente te Stiens.

We doen dat weer samen met gemeenteleden uit de regio Menaam, Dronryp e.o., Bitgum e.o. en Berltsum. Ook de gemeenteleden van onze gastgemeente zijn hierbij van harte uitgenodigd.

We beginnen om 14.00 uur in de St. Vituskerk, Pieter Jellessingel, met een korte viering en wandelen daarna ongeveer een uur.

De eerste helft van de wandeling willen we met elkaar kennismaken en/of bijpraten.

Het tweede gedeelte van de wandeling wandelen we in stilte om ons te bezinnen op een tekst en het derde gedeelte van de wandeling willen we elkaar deelgenoot maken van onze gedachten en ervaringen tijdens het bezinningsmoment.

We sluiten het geheel af met een kopje koffie of thee in de Hege Stins, Gysbert Japicxstrjitte 4,

We vertrekken om 13.45 u. bij de kerk. Als iedereen die een auto tot zijn of haar beschikking heeft, die meeneemt, kunnen we bij de kerk bekijken hoeveel auto’s er nodig zijn en wie bij wie instapt.

We hopen weer op een mooie en inspirerende wandeling.

Met vriendelijke groet,

 

ds. Arjan Bouwknegt

Ali Stork, kerkelijk werker

Read More →
Exemple

Thema dienst: Who cares?

Thema dienst: Who cares? met medewerking van gospelkoor The Young Christian Singers onder leiding van Wilco Kloosterman.

Zondag 5 maart 2017 om 9:30 uur in de Kruiskerk te Berltsum.

Read More →
Exemple

De eerste bijeenkomst op donderdag 9 februari was een goede bijeenkomst. Met elkaar hebben we Bileam en zijn sprekende ezel besproken. Diverse vragen kwamen aan de orde, o.a.: wat betekent voor ons ‘zegenen’?, wat kunnen we vandaag de dag nog met een sprekende ezel?

Onze tweede bijeenkomst is op donderdag 16 maart om 14.00 u. in de Molewjuk, van Aismawei 19, te Bitgummole. Hoofdstuk 2 uit het boekje ‘Ontmoetingen in de bijbel – acht persoonlijke portretten’, staat dan centraal. Dat is het hoofdstuk over Absalom, de zoon van koning David.

Wilt u alsnog graag met ons meedoen?

Dan kunt u zich voor deze kring opgeven bij Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Bitgum-Bitgummole-Ingelum-Marsum en Protestantse Gemeente Dronryp, alistork@zonnet.nl of 0518462009/0622620317.

Read More →
Exemple

Impressie van de eerste classisvergadering in 2017

Voor de classisvergadering van 26 januari 2017 was de protestantse wijkgemeente De Fontein te Leeuwarden de ontvangende gemeente. De vergadering vond plaats in een vergaderzaal van de kerk zelf. Met een beetje passen en meten was er plaats voor de ruim 30 aanwezigen.

Ds. Alfons van Vliet van De Fontein opent  de vergadering met een overdenking bij het mooie verhaal van de ontmoeting bij de waterbron van Jezus en de Samaritaanse vrouw.  Hij betrekt daarbij ook de tekst uit Joh 7: 37-39a:

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden.

We zingen: Lied 672, de verzen 2,3 en 6

 De voorzitter, Johan Bakker, bedankt drie vertrekkende leden van het breed moderamen van de  classis met een mooi bos tulpen. Hij heeft een speciaal woord van dank voor Ytsje de Groot, de vertrekkend scriba, die in de afgelopen turbulente periode (problemen Leeuwarden), heel veel werk verzet heeft.

Ineke Evink, voorzitter van wijkgemeente De Fontein, geeft een schets van het gemeenteleven in de wijk. De Fontein is ontstaan uit drie wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Leeuwarden i.w. en heeft zich, na een moeilijke beginfase, ontwikkeld tot een hechte gemeente. Met een compleet vernieuwd kerkgebouw en bloeiend jeugdwerk  richt de wijk zich nu met vertrouwen op de toekomst.

De jaarrekening van de classis over 2016 wordt besproken en goedgekeurd.

Het tweede deel van de vergadering wordt door ds. Tytsje Hibma van Kimswerd verzorgd. Zij heeft een meerjarige opleiding “Geestelijke begeleiding” gevolgd aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen. In het kader van deze opleiding heeft zij het project “Kuierje mei God” ondernomen, een wandeltocht langs de Slachte. Van deze wandeltocht heeft ds. Hibma een video-verslag in vier delen gemaakt. Deze video’s staan op You Tube.

De eerstvolgende vergadering van de classis is op 20 april. Dan zullen de kerkordewijzigingen naar aanleiding van “Kerk 2025” aan de orde zijn. De gemeenten kunnen hun zienswijze op deze wijzigingen bij de classis indienen.

Henk Douma

Scriba De Fontein

Read More →