Algemeen

archive

Home Category : Algemeen

Exemple

40dagenkalender 2017

Beste mensen,

Graag wil ik, ook dit jaar, uw aandacht vragen voor de 40dagenkalender. De tijd voor Pasen (40 dagen) is een tijd van bezinning en inkeer. Deze kalender wil daarbij een steuntje in de rug zijn met elke dag een gedicht, spreuk, overweging, cartoon of andere tekst. De kalender draagt als titel: ‘Sterk & Dapper’. Met dit thema sluit de kalender aan bij de 40dagentijdcampagne 2017 van Kerk in Actie.

De kalender kost € 5,00 en kan besteld worden via een intekenlijst die vanaf begin januari 2017 in de kerk zal liggen waar de dienst gehouden wordt. Er zal ook een kalender als voorbeeldexemplaar aanwezig zijn. Er kan t/m 5 februari 2017 besteld worden. De kalender wordt in de periode van 13 t/m 27 februari bij u thuis bezorgd en u kunt dan ook betalen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te bestellen via de intekenlijst of heeft u nog vragen, dan kunt u mij ook bellen: tel (058) 253 15 52.

De opbrengst van de kalenderverkoop is voor het drinkwaterproject op het Indonesische eiland Nias. Stichting ABA (wat betekent: voor het dorp) zet zich in voor het verbeteren van de leefomstandigheden, het onderwijs en de gezondheidszorg aldaar. Het drinkwaterbedrijf is inmiddels gerealiseerd, er wordt al geproduceerd en geleverd. Er is nu nog behoefte aan een bestelauto om de bestellingen overal te kunnen bezorgen.

www.stichting-aba.blogspot.com

Voor u een mooie kalender, voor stichting ABA geld voor haar missie!

Alvast bedankt voor uw steun.

Elizabeth Schaaf-Westra

Read More →
Exemple

Voor de derde en laatste classisvergadering van dit jaar was de protestantse gemeente Dronrijp e.o op 27 oktober de ontvangende gemeente. De vergadering vond plaats in de kerk zelf, in d’Âlde Wite.  De kerk is echter als vergaderlocatie verre van ideaal, vandaar dat ieder begreep waarom in de presentatie van het gemeenteleven in  Dronryp ook kort aandacht werd geschonken aan de verbouw van en aanbouw aan het oude kosterswentsje naast de kerk.

Veel mensen denken bij ‘classisvergadering’ aan een bespreking van veel zakelijke (lees: saaie) onderwerpen; kerk-zijn doe je dus niet in deze vorm.

Maar het kan anders, denken we in de classis Leeuwarden. De classisvergadering kan ook een inspirerende ontmoeting zijn van/voor afgevaardigden uit de diverse gemeentes in de regio. Veel verlangens en zorgen herkennen we immers bij elkaar ? Dan kunnen we die ook delen, elkaar bemoedigen en inspireren. Zo werd bijvoorbeeld op 27 oktober de vraag  herkend waarmee de presentatie van Dronryp werd afgesloten: hoe betrekken we meer kerkleden bij de kerkgang, bij de wekelijkse ontmoeting? Hoe bereiken we  ook de jonge gezinnen? En hoe zorgen we ervoor zichtbaar te zijn in ons dorp? Er lag dan ook een voorstel op tafel om alle bestuurlijke onderwerpen over te laten aan het breed moderamen, het bestuur van de classis; de classisvergadering ‘verdoet’ daar haar tijd niet meer aan. Het voorstel is zonder tegengeluid overgenomen.

Maar natuurlijk kwamen nog wel enkele ‘praktische’ zaken aan bod: het jubileum van het 40-jarig bestaan van de Oase in Leeuwarden werd genoemd (viering  op 5 en 6 november 2016), de restauratie van het Lutherse kerkgebouw werd aangekondigd (1 januari-1 maart 2017) en er was de mededeling dat de classis Leeuwarden akkoord gaat met een procedurewijziging die de landelijke synode aan alle classes heeft voorgelegd.

Op het snijvlak van inspirerend en zakelijk lag de opdracht die gemeente-adviseur Louis Bakker de aanwezigen gaf.  Hij was gevraagd als spreker maar liet ons in groepjes ons  buigen over een fictief maar wel herkenbaar  conflict in een gemeente. Titel: ‘Mijn gelijk en ons geluk in de kerk’.              Ook dat is inspirerend samenzijn!

De classisvergadering werd afgesloten met een korte vesper, verzorgd door ds. Jan Wielenga.  Hij gaf ons ter bemoediging en inspiratie  Psalm 126 en 2 Korintiërs 4: 7-11 mee en liet ons Lied 248 en Lied 416 zingen. En zingen, dat doen we graag in de classisvergadering!

Janny Brinkman-Dijkstra

Read More →
Exemple

Oecumenische gesprekskring

Oecumenische gesprekskring Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o.

Bij een aantal leden van de Protestantse Gemeente Bitgum-Bitgummole-Ingelum-Marsum is het idee ontstaan om weer een oecumenische gesprekskring op te starten. Deze kring is bestemd voor mensen uit onze buurtgemeenten Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o. Ook onze katholieke broeders en zusters willen wij van harte uitnodigen om met ons mee te doen.

Het is de bedoeling dat wij het komende jaar (2017) een tweetal keren bij elkaar komen rond het boekje ‘Ontmoetingen in de bijbel – acht persoonlijke portretten’. 

In dit boekje staat het woord ‘ontmoetingen’ voorop. Ontmoeting is iets van twee kanten. Het betekent in de eerste plaats zich verdiepen in de mens die men wil leren kennen en in de tweede plaats brengen de mensen van nu iets van zichzelf mee.

Verschillende auteurs komen aan het woord en vertellen door welke bijbelse persoon zij zich geraakt voelen en doen hiervan verslag. Zij nemen de mensen van toen waar met de blik van nu. Dat maakt de persoonlijke inkleuring boeiender. Bijbels personen treden op deze manier uit de schaduw van het geijkte en bekende. Het worden mensen van vlees en bloed die ons iets willen zeggen.

Is uw belangstelling gewekt en wilt u graag met ons meedoen?

Dan kunt u zich voor deze kring opgeven bij Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Bitgum-Bitgummole-Ingelum-Marsum en Protestantse Gemeente Dronryp.

Begeleiding: pastores uit onze buurgemeenten

Datum eerste bijeenkomst: 26 januari 2016

Tijd: wordt te zijner tijd bekend gemaakt

Plaats: wordt te zijner tijd bekend gemaakt

Begeleiding eerste bijeenkomst: Ali Stork

Opgave: alistork@zonnet.nl of 0518462009/0622620317

Graag opgeven vóór 10 januari 2017

Minimaal aantal deelnemers: 8 personen

Read More →
Exemple

Ineke Baron (Ineke) staat landelijk bekend als de eerste vrouwelijke voorganger op een vrijgemaakte kansel! Zelf ziet ze het anders. Haar missie is om voor te gaan in gevangenisdiensten en waar ze verder maar gevraagd wordt.

Soms is dat in een andere kerkdienst, soms in een tafelgesprek voor zwervers. “Ik denk wel eens: God heeft haast dat het evangelie overal gebracht wordt en Hij beheert mijn agenda”.

Ineke (afkomstig uit Bakkeveen) is geboren in het Drentse Ter Aard (1957), een stip op de kaart met ca. 20 huizen. Geboren in een gezin met 11 kinderen, zij de jongste en haar oudste broer was 13 jaar ouder. Een traditioneel, vrijgemaakt gezin waar hard werken centraal stond. Naar de school in Assen, naar de kerk ca. zeven km verderop, op de fiets. Ze had als kind een droom, directrice worden van een kindertehuis of modeontwerpster óf zendeling. Dat is het allemaal niet geworden! Op jonge leeftijd haalde ze het middenstandsdiploma, trouwen, werken bij de Rabobank.

Actief in het kerkelijk gebeuren in Haulerwijk en op enig moment bezocht ze een weekend over macht, misbruik en manipulatie in de kerk, relaties en in de maatschappij. Er gebeurden diverse bijzondere dingen in haar leven, ze was anders naar de mensen gaan kijken. Ze wilde haar geloofsverhaal delen. Ze kwam in aanraking met het gevangenisleven, ze kwam in aanraking met de jeugdgevangenis Het Poortje in Groningen.

Een vrouw die met ons haar geloofsverhaal wil delen. Op 22 november a.s. is zij aanwezig op onze gemeente-avond. Zij zal ons meenemen in haar eigen mensen-verhaal en ons ook laten “zien” dat wij anders naar mensen kunnen en moeten kijken. Een bijzonder mens met een bijzonder verhaal!

Read More →
Exemple

Wisseling in de redactie

Afscheid van Esther Keizer

Vanaf het begin was Esther Keizer betrokken bij de public relations van de kerk. Zij speelde een grote rol bij de ontwikkeling van een mooier kerkblad, een nieuwe website, een nieuwsbrief en wat er verder nog nodig zou zijn om de boodschap van de kerk uit te dragen. Zij presenteerde de plannen op een gemeenteavond en na goedkeuring van de gemeente ging de commissie aan de slag. Nadat de pr-commissie van haar taak werd ontheven bleef Esther aan als redactielid van Tsjerkelûden en als webmaster van de website. Zij heeft dat met enthousiasme en inzet gedaan. Wij kijken dan ook met dankbaarheid terug op die periode.

Dit voorjaar gaf ze te kennen dat zij zich met haar gezin wilde aansluiten bij de kerk van Menaam in hun eigen woonplaats. Als redactie hebben we haar namens de kerk bedankt met een mooie bos bloemen. Wij zijn blij dat we een opvolgster hebben: Jeanet Terpstra-Hylkema. Wij heten haar van harte welkom in de redactie en gaan uit van een prettige samenwerking. Hieronder stelt zij zich voor.

Maartje van Sluis

Jeanet Terpstra-Hylkema stelt zich voor

unspecified-1

Sinds het kerkblad van augustus 2016 neem ik de werkzaamheden van Esther Keizer over: het vullen van de site www.pgberltsum.nl.

Voor mij is dit een ideale taak om als vrijwilliger iets voor de kerk te betekenen. Ik heb veel ervaring met het bijhouden van een site en ik kan deze werkzaamheden zelf inplannen en thuis uitvoeren. En dat is fijn want naast mijn gezin en werkzaamheden als juf op de basisschool de Schalmei te Tzummarum ben ik als vrijwilliger actief bij ons dorp betrokken: bestuur Stichting Donatie Dorpsgemeenschappen Berltsum/ Wier, werkgroep Berltsum Foarút, bestuur buurtvereniging, jury turnen en actief lid van Muzykferiening ‘OpMaat’. Kortom, ik ben actief op diverse terreinen.

Vrijwilligerswerk is voor mij erg belangrijk. Het is mijn invulling van mijn geloof: iets doen voor de medemens en de maatschappij. Mijn eigen ontspanning vind ik in wandelen, lezen, muziek luisteren en muziek maken. En dan natuurlijk alle sociale contacten die voortvloeien uit al mijn hobby’ s. Want die contacten zijn voor mij erg waardevol.

Groeten Jeanet Terpstra-Hylkema

Read More →
Exemple

Als redactie van Kerkmagazin waren we uitgenodigd voor een inspiratiedag. Wim Kuikman, Marten Bouwma en ondergetekende hebben van de uitnodiging gebruik gemaakt en zijn een dag naar Houten geweest. Er waren zo’n 80 redactieleden uit heel Nederland bij elkaar. We hebben genoten van een boeiende lezing door Stijn Fens, columnist bij Trouw, die een prijs heeft gewonnen voor een interview met de paus. Daarnaast hebben we workshops bijgewoond op het gebied van interviewen, blad met een boodschap en de vormgeving van het blad. De kern van wat we geleerd hebben is: zorg dat de inhoud van het blad over het geloof gaat, denk na over wat je wilt bereiken met een artikel, maak het niet te moeilijk, durf eens wat meer en zoek altijd naar de drijfveren van een geïnterviewde. Wat vormgeving betreft kregen we de volgende tips: zorg voor goede koppen, tussenkopjes,rust op de pagina, pakkende teksten uitgelicht, goede foto’s en maak het niet te vol.  We brengen al veel van de aanbevelingen in de praktijk, maar het kan altijd beter, natuurlijk.

Verkiezing Magazin van het jaar

We hebben ook mee gedaan aan de verkiezing Magazin van het jaar. Daarvoor moesten we een interview insturen waar wij trots op waren. We hebben het interview met Jeannette van den Boogaard-Bongers daarvoor opgestuurd. Helaas vielen we er niet mee in de prijzen, maar we kregen wel lovende woorden voor de vormgeving van het artikel met mooie passende foto’s.

Al met al een boeiende dag waarop wij veel inspiratie hebben opgedaan.

Inspiratie
Naast alle praktische zaken hebben we met elkaar het lied “Mensen van het licht” gezongen. Ik citeer een stukje uit het lied dat mij in het bijzonder inspireerde:

Vlucht waar de leugen is,
Ga waar de vreugde is,
Leef waar de liefde is,
Mensen van Licht.

Maartje van Sluis

 

 

Read More →
Exemple

Het EW Noord Nederland organiseert de volgende avonden:

20 maart: Hoogeveen
Thema: Leven in het Koninkrijk
Tijd: 19.00 uur
Plaats: Goede Herderkerk, Middenweg 14, Hoogeveen.

23 maart: Genemuiden
Voorganger: ds. Imko Postma
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Gereformeerde kerk, Jan van Arkelstraat 18, Genemuiden

30 maart: Diever
Voorganger: ds. Jelle de Kok
Thema: Lust of liefde
Tijd: koffie om 19.30 uur, aanvang avond 20.00 uur
Plaats: Kruisstraat 1a, Diever

31 maart: Erica
Voorganger: ds. Harry Klaassens
Thema: “Vergeef ons onze schulden zoals wij anderen vergeven”
Tijd: koffie om 19.30 uur, aanvang avond 20.00 uur
Plaats: Protestantse Kerk ‘t Kruispunt, Heidebloemstraat 2, Erica.

Read More →