Kerkbestuur

Home Kerkbestuur

Kerkbestuur

Onze gemeente wordt bestuurd door de kerkenraad. Hierin zitten ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters.

Ouderlingen

Samen met de predikant en de wijkbezoekers en de wijkdames/-heren zijn de ouderlingen gericht op aandacht voor de medemens in goede, maar vooral slechte tijden. In eerste instantie voor onze gemeenteleden, maar ook mensen die niet lid zijn van onze kerk, mogen gerust de kerk aanklampen voor pastorale hulp.

Diakenen

De diaconie ondersteunt mensen in nood, In eigen dorp, maar ook aan mensen elders in van de wereld.

Ver van huis  gebeurt dit door giften aan goede doelen, onder andere via Oiko credit, landelijke en regionale acties of het werelddiaconaat van de Protestantse Kerk Nederland.

Dichtbij huis gaat financiële ondersteuning vaak vergezeld van praktische hulp. Een greep hieruit:

o   Kerktaxi voor het vervoer van minder validen van huis naar de kerk en vice versa.

o   Begeleiden van ouderen naar huisarts of ziekenhuis.

o   Boodschappen doen.

o   Vervoer van huis naar vakantieadres en vice versa.

Zending

De zending valt onder de Diaconie (voorheen zendingscommissie)  De diaconie zamelt geld in voor binnen- en buitenlandse initiatieven voor verspreiding van het evangelie. Handvat is het projectboek ‘Geloof in Uitvoering’ van Kerk in Actie.

In maart en november is er een zendingszondag, waaraan de Diaconie meewerkt.

 Ansichtkaarsen en postzegels

Spaar mee voor de zending met ansichtkaarten en postzegels. Het is nog altijd een inkomstenbron voor de zending.

Kaarten die voor dit doel geschikt zijn: alleen ansichtkaarten van dorpsgezichten, kerken of bijzondere gebouwen.

Kerkrentmeesters

De Kerkrentmeesters beheren het huishoudboekje van de gemeente. De kerkrentmeester hebben als belangrijkste taak, dat er een plek is voor het houden van onze kerkelijke samenkomsten, en dat er voldoende geld is voor duurzame exploitatie.

Om dit concreet te maken

* Jaarlijkse actie Kerkbalans voor een financiële bijdrage van de leden

* Beleggingen in landerijen, gebouwen en geld voor een passend rendement

* Subsidies regelen voor de monumentale gebouwen

* Personele zaken regelen voor dominee, jeugdwerker, koster, beheerder kerkhof

* Onderhoud van de gebouwen, zoals kerken, verenigingsgebouw, woningen

* Onderhoud en gravenadministratie kerkhof voor alle Berltsumers

* Bijhouden financiële en ledenadministratie (Kerkelijk Bureau)

* Een zo duurzaam mogelijke exploitatie, aansluiting bij de actie Groene Kerk, www.groenekerken.nl