Exemple

CURSUS THEOLOGISCHE VORMING

Op 8 oktober gaat in Leeuwarden een nieuw blok van 6 avonden van de cursus Theologische Vorming van start.

Wat leer je er?

Theologie houdt zich bezig met grote vragen als: Wat is echt belangrijk in het leven? Welke idealen willen we nastreven? Waardoor laten we ons inspireren? Wat betekent het om een zinvol leven te leiden? Dat zijn nl. de vragen waar het ook over gaat in de tradities van de godsdiensten Je leert op de cursus Bijbelteksten lezen en komt meer te weten over de wereld waarin ze zijn ontstaan. Ook maak je kennis met het werk van grote christelijke denkers en de achtergrond en betekenis van de liturgie en de rituelen van het christendom. Daarnaast bieden we een korte maar intensieve kennismaking met de andere wereldgodsdiensten. Er gaat geen cursusavond voorbij of bij het bestuderen van de stof komt als vanzelf de actualiteit om de hoek kijken: welke keuzes wij maken en hoe houdbaar die zijn. Wat vooropleiding en voorkennis betreft stellen we geen eisen. Iedereen kan meedoen.
Docenten
Alle docenten zijn academisch geschoolde theologen die hun vak goed hebben bijgehouden. De meesten van hen zijn werkzaam als predikant in de PKN. De docenten wereldgodsdiensten kennen de wereld van Jodendom, Islam, Boeddhisme of Hindoeïsme van binnenuit.
Programma najaar 2021
28 oktober: Openingsavond; kennismaking met de cursus en het programma

4 , 11 en 18 november: Oude Testament; docent Hinke Post – Knol.
25 november en 2 en 9 december : Systematische theologie, docent Adri Terlouw

Tijd en plaats:
Van 20.15 – 22.00 uur in één van de zalen bij de Kurioskerk, Julianalaan 38, Leeuwarden.
Kosten:
Per blok van 6 avonden, inclusief introductie avond en inclusief 1 consumptie per avond € 125,00
Aanmelden en informatie:
Stuur een mail naar : theologischevorming2.0@gmail.com

Meer info op: www.theologie4all.frl

 

Lees meer →
Exemple

Bewogen, bezorgd en ook een beetje boos. Dat zijn de Friezen – met name kerkrentmeesters – die gisteravond met Jurjen de Groot en Wim Oosterom in de Grote Kerk in Leeuwarden in gesprek gingen over het rapport ‘Werkzaam vermogen’ en de nieuwe richtlijnen voor begroting en jaarverslaglegging. “Vertel ons Friezen niet wat we moeten doen!” en “Is Utrecht bezig om grip te krijgen op ons vermogen?”

In juni 2020 riep de synode gemeenten op om hun werkzaam vermogen toekomstgericht in te zetten. Om beter zicht te krijgen op het totale vermogen van gemeenten, gaf het Generaal College voor Behandeling en Beheerszaken in  nieuwe richtlijnen uit voor de begroting en jaarverslaglegging, Naar aanleiding hiervan verschenen er diverse kritische opiniestukken in Friesch Dagblad. Ook Jurjen de Groot reageerde in deze krant op de discussie en besloot met hen in gesprek te gaan.

Lees hier de reactie van Jurjen de Groot in Friesch Dagblad:

Toekomstgericht kerk-zijn

Jurjen de Groot, directeur van de dienstenorganisatie, ging tijdens de bijeenkomst in de Grote Kerk in op de vragen over werkzaam vermogen. Hij schetste de visie achter dit synoderapport. “We weten uit onderzoek dat bijna alle gemeenten zich zorgen maken over de toekomst. Hoe ziet onze gemeente er over 10 jaar uit? Zijn er dan nog genoeg mensen? Is er dan nog genoeg geld voor het gebouw, de activiteiten, de dominee? En hoewel we allemaal een knoop in onze maag krijgen van deze moeilijke vragen, schuiven veel kerkenraden deze vragen liever onder de tafel dan ze eerlijk op tafel te leggen. De synode daagt gemeenten uit toch na te denken over deze lastige vragen en een beleid te ontwikkelen waardoor de gemeente een toekomstgerichte koers gaat varen. Nadenken over je werkzaam vermogen is hier onlosmakelijk mee verbonden. Weten wat je als gemeente aan je vermogen hebt, is essentieel om toekomstgerichte keuzes te kunnen maken.”

Nieuwe richtlijnen begroting en jaarverslaglegging

Wim Oosterom, voorzitter van het Generaal College voor de Behandeling van Beheerszaken, nam de vragen over de nieuwe richtlijn voor zijn rekening. De richtlijn is volgens de aanwezigen te top down neergelegd, en sommige noemen het systeem FRIS te moeilijk om mee te werken. Een van de aanwezigen liet weten dat in zijn gemeente twee vrijwilligers bijna het bijltje erbij neer hadden gegooid omdat ze het systeem niet konden doorgronden.

Oosterom: “We hebben geprobeerd de richtlijnen zo simpel mogelijk te houden maar nemen de opmerkingen over FRIS ter harte. Ook denken we na over een ‘FRIS light’ voor kleine gemeenten.” Oosterom benadrukt dat het niet gaat om exacte bedragen, maar om inzicht in wat je als gemeente ongeveer hebt en daar met elkaar over in gesprek kunt gaan. “Zodat je bijvoorbeeld kunt besluiten nu een stukje grond te verkopen om daarmee een succesvolle activiteit in stand te houden.”

Meer inzicht

Oosterom laat weten dat het er absoluut niet om gaat dat ‘de landelijke kerk’ meer inzicht krijgt, maar dat de plaatselijke gemeente meer zicht heeft over haar eigen vermogen. “Zodat de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters hier goed met elkaar over in gesprek kunnen gaan.” Ook vindt Oosterom het belangrijk dat leden weten wat hun gemeente bezit. “De angst is dat leden minder geld gaan overmaken voor Actie Kerkbalans als ze zien dat een hun gemeente veel vermogen heeft. Mijn ervaring is dat je dat kunt voorkomen door als kerkenraad goed uit te leggen wat je visie is en waar je het geld en vermogen voor inzet. Leden hebben recht op deze transparantie.”

Ook Jurjen de Groot benadrukt dat het ‘Utrecht’ er niet om gaat om grip te krijgen op het vermogen van de plaatselijke kerk. “Ik zou niet weten wat ik met uw geld moet. Het is van de lokale gemeente en dat blijft het.”

Applaus

In de vragenronde ging het onder meer nog over de richtlijnen begraafplaatsen, de droom alle kerkgebouwen van het gas af te helpen, de rol van de CCBB’s en vrijwilligersvergoedingen. Soms werden vragen vol emotie gesteld. Soms volgde er instemmend applaus nadat er een vraag was gesteld of een opmerking was gemaakt. En hoewel de Friese kerkrentmeesters wellicht nog steeds niet helemaal overtuigd zijn van nut en noodzaak van de nieuwe richtlijnen en de term ‘werkzaam vermogen’ volgens een van de aanwezigen onmiddellijk argwaan oproept, kreeg toch ook Jurjen de Groot aan het einde van de avond een voorzichtig applaus.

De Groot: “Dank voor dit gesprek. Dank dat u mij verteld hebt wat u dwarszit. Ik kan het niet onmiddellijk veranderen, maar ik neem het mee naar ‘Utrecht’.”

Voor een video van de hele vergadering, kunt u op de onderstaande link naar youtube klikken

Lees meer →
Exemple

Oecumenische Regenboogviering op Roze Zaterdag zaterdag 16 oktober 2021,

Aanvang 11:00 uur in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden

Thema: “KEN JE MIJ”

Vanwege de coronaregels en het aantal zitplaatsen in de kerk zijn aanmelding vooraf én het tonen van een geldige corona-QR-code bij de ingang van de kerk verplicht.
U kunt zich aanmelden via het emailadres: info@werkgroepgh.nl Dit emailadres kunt u ook gebruiken voor verdere info en vragen.

Nadere info: www.werkgroepgh.nl & www.rozezaterdag2021.nl
Deze Regenboogviering wordt georganiseerd door: de Stichting Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland, de Stichting Roze Zaterdag en de Gemeente Leeuwarden.

Lees meer →
Exemple

Zoals het nu staat zal er op korte termijn een begin worden gemaakt met de start van de werkzaamheden van ver-  en nieuwbouw van de Kruiskerk tot MFC “ It Stédhûs”.

In het 1e weekend van oktober  is de Kruiskerk open om gemeenteleden en anderen in de gelegenheid te stellen om nog eens door het gebouw te gaan.  Daar liggen vele herinneringen aan bijzondere gebeurtenissen zoals de vele erediensten, diensten waarin verdriet was maar ook diensten waarin vreugde was te vieren, doopdiensten, orgelconcerten, uitvoeringen, vergaderingen in het zalencentrum en noem maar op.

Kortom, een tijdvak van ca. 55 jaar wordt afgesloten…….maar niet helemaal!  Als kerkelijke gemeente mogen en kunnen we na de grote ver- en nieuwbouw terugkeren. Dat duurt nog even, voor nu geldt even een “tussenstop”.

Op zaterdag 02 oktober is de gehele kerk vanaf ’s morgens 10.30 tot ca. 15.30 uur open. In het zalencentrum liggen diverse zaken die in de afgelopen tijd zijn verzameld vanuit ’t Centrum en de Kruiskerk zoals huishoudelijke artikelen, boeken, gordijnen, oude typemachine en noem maar op. Mocht er iets bij zijn wat u, jij of jullie wil(len) meenemen dan kan dat , even in overleg met Wietske van Assen.  U, jij, jullie zijn vrij om een kleine bijdrage te geven!

De gehele dag is er gratis koffie en thee aanwezig in het zalencentrum en enkele organisten zullen op gezette tijden orgelspel laten horen in de kerkzaal.

Rooster orgelspel:

10.30 – 12.00 uur:   Alef Wiersma

12.00 – 13.00 uur:   Tjeerd Lautenbach

13.00 – 14.00 uur:   Piety van Dijk

14.00 – 15.00 uur:  Tineke Greidanus

 

Hartelijk welkom op deze dag!

Lees meer →
Exemple

Koudum, 21 september 2021

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Komende zaterdag 25 september versoepelt de regering de coronamaatregelen voor onze samenleving. De verplichte afstand van anderhalve meter verandert nu in ‘gepaste afstand’, en dat heeft ook gevolgen voor het kerkelijk leven, vooral voor onze kerkdiensten. De overheid blijft van ons vragen onze samenkomsten op verantwoorde wijze te blijven houden. Het virus is nog onder ons. Ook nu wij meer ruimte krijgen, wordt van ons gevraagd elkaar de ruimte te geven. Meer lezen over 16e Nieuwsbrief Classis Fryslân in coronatijd

Lees meer →
Exemple

Uitnodiging De Arme Kant van Fryslân en Kleurrijk Fryslân  nodigen u uit voor het symposiumDe meeste mensen deugen (toch?)

Zaterdag 16 oktober van 10.00 tot 16.00 uur.

 • Het gelijknamige boek van Rutger Bregman stelt ons de vraag naar onze eigen visie op de mens: deugen mensen?
 • Hoe kun je vanuit verschillende religies en levensbeschouwingen denken over de ethiek van menselijke waardigheid?
 • Hoe kunnen wij ons samen kritisch bezinnen op het handelen vanuit onze eigen geloofs- en levensbeschouwingen?
 • Hoe geven wij samen blijk van deze visie bij diversiteit en armoede dichtbij?

 

Wat gaan we doen?

We willen leren aan elkaar en gaan deze dag op zoek naar gezamenlijke ervaringen en verbanden. In het ochtendprogramma worden we aan de hand meegenomen door twee inspirerende inleiders. In het middagprogramma gaan we met elkaar in gesprek.

Inleiders:

Ds. Liesbet Geijlvoet, voorzitter van Kleurrijk Fryslân en drs. Religiestudies.

Naima Zoundri, sociaal werker Armoede.

Dagvoorzitter is Louis Bakker.

Voor wie?

 • Voor iedereen die geïnteresseerd is in mensen en in menselijk gedrag.
 • Voor hen die een bijdrage willen leveren aan het elkaar beter leren verstaan en begrijpen. Zij die daarmee een positieve bijdrage willen leveren aan een rechtvaardige wereld. We denken daarbij o.a. aan: diaconieën, charitas, Emmaüs, medewerkers kringloopwinkels, voedselbanken.

Wanneer?          Zaterdag 16 oktober van 10.00 tot 16.00 uur.

Waar?                Kerkgebouw De Schakel, Havingastate 7, 8925 AZ Leeuwarden.

 

Deelname is kosteloos en voor een lunch wordt gezorgd.

Aanmelden is noodzakelijk via info@armekantfryslan.nl.

Voor meer informatie kunt u bellen met 06 37 62 56 35.

 

Kleurrijk Fryslân heeft als doel om van een kleine stroom van verschillende levensbeschouwelijke groeperingen een brede en sterke stroom te maken.

Zie ook www.kleurrijkfryslan.org.

De Arme Kant van Fryslân wil een actieve aanzet geven tot preventie en aanpak van de armoedeproblematiek in de eigen omgeving.

Zie ook www.armekantfryslan.nl.

Lees meer →
Exemple

op zondag 19 SEPTEMBER a.s. om 9.30 uur rekenen we op uw komst in de koepelkerk

KOM OVER DE BRUG EN VIER DE BIJZONDERE DIENST MET ONS MEE !!!!!

Tijdens/na de dienst is er, bij droog weer, een opdracht uit te voeren waarbij jullie de fiets nodig hebben…… dus op de fiets naar de kerk.

Voor degenen die dat niet lukt is er in de kerk een andere verrassing. De kinderen hebben hun eigen XL ontmoeting in het Centrum en kunnen daarna eventueel mee met of op de fiets.

Na afloop staat de koffie, thee en limonade klaar.

de  C B D

Lees meer →
Exemple

Informatiebrief over de Friese Kerkendag 2021 die 24 oktober a.s. gehouden gaat worden in Joure.

Gelukkig zijn de berichten over corona zodanig gunstig dat wij ervan uitgaan dat deze dag ook echt gerealiseerd kan worden. Mogelijk zullen we nog te maken hebben met de ‘1,5 meter-regel’, maar daar zijn oplossingen voor en wij wachten nadere ontwikkelingen af. Dus ondanks enige beperkingen, hopen wij een erg inspirerende en boeiende dag tegemoet te zien. Aan het programma zal het, naar het ons toelijkt, niet liggen.

 

Uit het programma va de Friese Kerkendag op 24 oktober a.s. in Joure:

 • De dag wordt om 10.00 uur geopend met een feestelijke dienst in de Hobbe van Baerd Tsjerke, die wordt uitgezonden door Omrop Fryslân. CdK Arno Brok zal hierin een openingswoord spreken.
 • Over klimaat, natuur en landbouw spreken Marjolein Tiemens. Pieter Knijff, bisschop Mgr. Ron van den Hout en Roelof Akse.
 • Over de ‘Kerk van morgen’ spreekt Jurjen de Groot, directeur Dienstenorganisatie van de PKN.
 • Jan Bosman en Robert Colijn verzorgen een inleiding over ‘Geloof en Maatschappij’.
 • Geloof en homosexualiteit wordt aan de orde gesteld door Alex Riemersma.
 • Over ‘Kerk en Journalistiek’ zal Ruth Peetoom het woord voeren en er is een inleiding over ‘Naar online kerkzijn?’ (inleider nog niet bekend).
 • Aan het eind van de dag kan een keuze gemaakt worden uit een muzikaal programma, een forumdiscussie over Kerkbeheer, een zangworkshop o.l.v. Gerben van der Veen en een inleiding door Hinne Wagenaar over ‘De ring van Nijkleaster’. En tussen de bedrijven door kunt u luisteren naar koor,’ koper’ of orgel!
 • De hele dag door kan een informatiemarkt en een iconententenstelling worden bezocht.
 • De dag wordt afgesloten met een oecumenische vesperdienst in de H. Mattheuskerk.

Wij heten u van harte welkom! Lukt dan niet? Geen nood: alle programma onderdelen zullen live te volgen zijn van onze website: www.friesekerkendag.nl.

Flyer Friese Kerkendag 2021

Programma Friese Kerkendag 2021

Lees meer →
Exemple

Het Friesch Dagblad plaatste in de krant van 13 juli jl. een mooi artikel over onze Koepelkerk in het katern Geloven. Onze vrijwilliger Cor van Dijk gaf de verslaggever Arjen Bakker een rondleiding in en rondom de Koepelkerk en wij willen dit graag ook met onze internet lezers delen:

De tsjerketoer -Arjen Bakker

Je kunt in Berltsum vanaf de Koepelkerk zelfs de Brandaris op Terschelling zien.

Als Cor van Dijk voor het een of ander in het torentje van de Koepelkerk in Berltsum moet zijn, ,,en it is wat fatsoenlik waar”, dan blijft hij al gauw een kwartiertje hangen. Even genieten van het uitzicht. Meer lezen over De tsjerketoer, een mooi artikel in het Friesch Dagblad over de Koepelkerk in Berltsum

Lees meer →