Kerkelijk bureau voor lief en leed

Home Kerkelijk bureau voor lief en leed

Het kerkelijk bureau is ‘de administratie’ van de kerk en registreert o.a. alle veranderingen van persoonsgegevens zoals verhuizing, huwelijk, geboorte of overlijden.

Help onze kerk haar administratie bij de tijd te houden. Geef elke verandering alstublieft door!  Email: kbpgberltsum@gmail.com  (Mevr. J. Alkema, Groenewoldwei 14, tel. 06 3756 3748

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau voert de ledenadministratie van de gemeente. Het kerkelijk bureau ontvangt graag uw bericht omtrent geboorte of adoptie, doop, huwelijk en relaties, verhuizing, overlijden en wijziging lidmaatschap.

Geboorte of adoptie

De geboorte of adoptie van uw kind wordt niet automatisch aan de kerk gemeld. U moet dit zelf aan de kerk doorgeven door middel van een kaartje naar het kerkelijk bureau of de predikant. Uw kind wordt op grond van dat bericht geregistreerd.

Doop

Een kind dat wordt gedoopt, wordt ingeschreven door het kerkelijk bureau (via de predikant of de wijkouderling). Indien u uw kind in een andere PKN-gemeente dan wel in een andere kerk laat dopen, ontvangt het kerkelijk bureau daarvan graag bericht. U dient een dergelijke doop via de kerkenraad aan te vragen.

Huwelijk en relaties

Indien u gaat samenwonen of trouwt, zijn de gegevens van uw partner niet automatisch bekend bij de kerk. Als u er prijs op stelt dat de kerk van uw nieuwe omstandigheden op de hoogte is, dient u zelf het kerkelijk bureau of de predikant bericht te geven.

Verhuizing

In de meeste gevallen krijgt de kerk bericht van verhuizing doordat de burgerlijke gemeente deze gegevens via de Stichting Interkerkelijke LedenAdministratie (SILA) doorgeeft aan de kerkelijke gemeente. Dit gebeurt echter niet altijd. Het kerkelijk bureau stelt daarom uw persoonlijk bericht hierover zeer op prijs.

Overlijden

Bericht van overlijden bereikt het kerkelijk bureau in de regel via de predikant. Als de predikant niet betrokken is – door middel van een uitvaartdienst of op andere wijze – en de overledene kenbaar heeft gemaakt niet bij de SILA geregistreerd te willen worden, stelt het kerkelijk bureau een bericht van de nabestaanden zeer op prijs.

Wijziging lidmaatschap

Alle leden van de PKN die in Berltsum of Wier wonen zijn in principe lid van onze gemeente. Indien u lid wilt worden of wilt blijven van een andere gemeente, kunt u een verzoek hiertoe indienen bij de scriba van de kerkenraad. Dit moet schriftelijk. Indien u overgaat naar een ander kerkgenootschap, dient u dit schriftelijk te melden aan het kerkelijk bureau. Desgewenst kan aan u een verklaring worden verstrekt van doop en belijdenis. Indien u niet langer lid wilt zijn van enige kerk, dient u zich schriftelijk uit te schrijven. De schriftelijke verklaring is nodig omdat alleen op die manier de landelijke registratie wordt aangepast.