Stichting De Brug Nederland-Cambodja

Home Stichting De Brug Nederland-Cambodja

Dr. Diny van Bruggen

Dr. Diny van Bruggen (1945 – 2009)

Cambodja bleef na het verdwijnen van het schrikbewind van de Rode Kmer onder Pol Pot in 1979 geruïneerd achter. Een kwart van de bevolking was vermoord of van ontbering gestorven. Van gezondheidszorg was geen sprake meer. De situatie verergerde nog toen een VN-vredemacht het aids-virus (HIV) ‘importeerde’. Voor de Nederlandse kinderarts Diny van Bruggen (overleden 2009), was dat reden de Cambodjaanse bevolking te hulp te schieten.

Sinds 2007 worden de contacten met Cambodja onderhouden door haar opvolgers, Beja en Frits Weitkamp. Zij vormen nu de directie van Stichting De Brug. Zij verzorgen ook de voorlichting in Nederland. Aangezien De Brug alleen met vrijwilligers werkt, inclusief de directie, die kantoor aan huis houdt, is het rendement van de giften maximaal. Meer dan 95% van de giften komt ten goede aan de daadwerkelijke hulpverlening.

De Brug in Nederland werkt vanuit een christelijke motivatie en werkt, waar mogelijk, samen met christenen in Cambodja. In Spie-en werken christenen en boeddhisten samen aan de wederopbouw van hun land.

Missie & Visie van stichting de Brug

Missie
Stichting De Brug wil Cambodjanen steunen bij de wederopbouw van hun land en bij die hulp speciaal aandacht geven aan de allerarmsten en vergeten groepen. 

Visie
Het zijn de Cambodjanen zelf, die het werk doen. Stichting De Brug wil hen daarbij helpen vanuit een houding van respect voor hun aard en cultuur. Zij richt zich vooral op die projecten en vormen van hulpverlening die niet van overheidswege worden aangepakt, of een lage prioriteit hebben. Dat betekent veelal primaire hulpverlening (symptoombestrijding). Niet Stichting De Brug, maar haar lokale partner Spie-en formuleert de behoeften en verwezenlijkt de projecten. Daadwerkelijke inbreng en deelname door de bevolking zelf wordt gestimuleerd en beloond. Er wordt gebruikgemaakt van de lokale bestuurlijke infrastructuur; niet de hulpverlener maar het dorpshoofd bepaalt in samenspraak met Spie-en de prioriteiten. Stichting De Brug/Spie-en staat een allesomvattende benadering voor. Naast primaire hulp, betekent dat vooral aandacht voor structurele verbeteringen.

Stichting De Brug streeft ernaar met vrijwilligers te werken om de kosten van de organisatie zo laag mogelijk te houden. Zij werkt vanuit een christelijke motivatie en ziet godsdienstvrijheid als essentieel onderdeel van vrijheid in het algemeen, onmisbaar voor voortgaande ontwikkeling. Stichting De Brug richt de hulpverlening op degenen die dat nodig hebben, ongeacht hun geloofsovertuiging, maar streeft in het werk naar samenwerking met plaatselijke christenen. Binnen Spie-en werken boeddhisten en christenen (bestuur en vrijwilligers) samen in één organisatie.

Samengevat:  Stichting De Brug werkt vanuit de volgende principes:

 1. aandacht voor arme en vergeten groepen;
 2. helpers helpen te helpen;
 3. kleinschalig met veel deelname en inbreng van de doelgroep;
 4. voorkeur voor gebieden waar ook met plaatselijke christenen kan worden samengewerkt. 

Waarin de Brug zich onderscheidt:

Praktische invulling van de visie leidt tot een organisatie die:

 • 97% van de donaties aan de organisatie in Cambodja ten goede laat komen;
 • in Nederland uitsluitend met vrijwilligers werkt;
 • volledig opereert als ondersteuner en vriend voor een lokale organisatie die het werk doet (gebruik makend van de lokale bestuursstructuren);
 • de continuïteit van de hulpverlening borgt in de lokale structuren (aidswezen niet opvangen in tehuizen, maar door familie en dorpelingen ondersteunen bij het opvangen van wezen)
 • activiteiten kiest op basis van behoefte in het veld en niet door een veronderstelde behoefte van de hulporganisatie;
 • het bestaansrecht volledig ontleent aan haar missie;
 • bewust geen CBF keurmerk voert. Wel wordt er jaarlijks een beoordelingsverklaring door de accountant uitgebracht.

Christelijke basiswaarden van stichting de Brug

Stichting De Brug in Nederland is een christelijk gemotiveerde organisatie. Vanuit deze motivatie verricht zij haar werk. Voor de uitvoering daarvan werkt zij nauw samen met haar Cambodjaanse partner Spie-en. Daarin werken christenen en boeddhisten in goede harmonie samen aan de wederopbouw van hun land. Zij gaan daarbij uit van de christelijke basiswaarden: liefde, zorg, geduld, opofferingsbereidheid, de ander belangrijker achten dan jezelf, rechtvaardigheid enzovoort. De voorzitter van het bestuur van Spie-en, ds. Koy, laat echter geen kans voorbij gaan om te getuigen van zijn Heiland.

Velen ervaren het als een bijzonder getuigenis, dat christenen willen samenwerken met iedereen, hoewel ze slechts een heel klein deel uitmaken van de samenleving. De christenen in Spie-en laten overal waar ze werken, geen kans voorbij gaan om te wijzen op Het Licht der wereld, dat reddend is verschenen. Op die manier willen ze een licht in de duisternis en een zoutend zout in de wereld zijn. De christenen getuigen zo van hun geloof en willen overtuigen, maar nooit dwingen! In het werkgebied van de directeur van Spie-en, ds. Koy, komen mensen tot geloof. Maar dat werk wordt duidelijk gescheiden van de hulpverlening.

Door hun werk leggen de christenen contacten in alle lagen van de bevolking, van de arme tot de minister-president, Hun Sen. Op de shirts van alle medewerkers en vrijwilligers van Spie-en staat een tekst uit 1 Kor. 13: ‘De liefde is het belangrijkste van alles, want liefde vergaat nooit’. Dit geeft vaak aanleiding tot diepgaande gesprekken. Samenvattend: in onze organisatie scheiden we zending/evangelisatie en hulpverlening, maar zowel in het werk als tijdens vergaderingen getuigen de christenen vrijmoedig over hun geloof en zijn zo wervend bezig.

Voor meer informatie en nieuws over deze organisatie die wij als diaconie van PG Berltsum steunen zie website van Stichting De Brug | Kleinschalig ontwikkelingswerk in Cambodja