..

 

.

De Protestantse Gemeente Berltsum heeft een ANBI status. Dat betekent dat je gift aan de onze kerk aftrekbaar is voor de belasting. Voor het behouden van de ANBI status per 01-01-2016 is publicatie van een aantal gegevens noodzakelijk. Je vindt ze hieronder.

 

De Protestantse Gemeente te Berltsum  is op 19 september 2010 ontstaan door de fusie van de Gereformeerde kerk te Berlikum en de Hervormde gemeente te Berlikum.

Er wordt gebruik gemaakt van 2 kerkgebouwen, te weten de ‘’Koepelkerk’’, Tsjerkestrjitte 2 te Berltsum en de ‘’Kruiskerk’’, Hôfsleane 23 te Berltsum.


Visie beleidsplan

De Protestantse Gemeente te Berltsum.

Wie zijn wij?

De protestantse gemeente van Berltsum is een geloofsgemeenschap, waarin mensen in het licht van de bijbel de zin van hun leven kunnen ontdekken. Wij leven in relatie met God, met elkaar, en met een open oog voor de noden in de wereld.

Wij leven uit Zijn Woord en brengen dat in het leven van alledag in praktijk.

In onze gemeente is plaats voor een ieder die gelooft of op zoek is naar God. Wij zijn een gastvrije gemeenschap. Een ieder, ongeacht zijn geloofsachtergrond of geaardheid, mag zich een kind van God weten en kan zich zodoende thuis voelen in onze gemeente.

Wat geloven wij?

Wij geloven dat God mensen vraagt om Hem te eren en te dienen.
Daarom heeft Hij een verbond gesloten met zijn volk Israël. Uit dit volk is Jezus Christus geboren, onze Redder. Zijn leven op aarde, zijn dood aan het kruis en zijn opstanding zijn het fundament van ons geloof.
Wat Hij deed en wat Hij zei bepaalt ons leven.
Zijn dood aan het kruis is onze redding.
Zijn opstanding maakt ons leven nieuw. Hij geeft ons eeuwig leven.
Door de kracht van Zijn Geest heeft het evangelie zich verspreid over de wereld. Overal op aarde hebben zich gemeenten gevormd. Zo ook in Berltsum, waar wij als Protestantse Gemeente samen Hem willen navolgen.
Zo zijn we met elkaar onderweg naar de toekomst van God. Hij zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde tot stand brengen.

Wat doen wij?

Wij willen samen gemeente zijn, door:

–    het houden van erediensten
–    ons te verdiepen in Gods Woord, de bijbel
–    om te zien naar elkaar in pastoraat en diaconaat
–    elkaar te stimuleren in het geloof, bijvoorbeeld in jeugdclubs, verenigingen en andere activiteiten.
–    het evangelie uit te dragen in zending en werelddiaconaat, maar ook in onze eigen omgeving.
–    in het bijzonder aandacht te geven aan het bereiken van de jongere leden van onze gemeente en ons meer te richten op het gebruik van eigentijdse media.

Hier vindt u het gehele beleidsplan: Beleidsplan 2020-2025

                                                         Adendum beleidsplan 2020-2025


Bestuur

De kerkenraad vormt het bestuur van Protestantse gemeente Berltsum en is als volgt samengesteld:

  • De heer S. van Tuinen, voorzitter
  • De heer A. van Vaals, vice-voorzitter
  • Mevr. E.  Hoeksma, scriba
  • Kerkrentmeesters; Freerk Algra, voorzitter
  • Ouderlingen
  • Diakenen

contactgegevens: Protestantse Gemeente Berltsum, p/a J. van Tuinenstrjitte 16, 9041 CL Berltsum

E-mail: pgberltsum@gmail.com

RSIN: 823497628

KVK 76337502


Beloningsbeleid

De kerkenraadsleden ontvangen geen beloning. De Protestantse gemeente Berltsum heeft een predikant, een jeugdwerker van JOP en een koster in dienst.


ANBI-status

De Belastingdienst heeft Protestantse Gemeente te Berltsum aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn je giften (Kerkbalans etc.) aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Op de website van de Belastingdienst kun je onze vermelding controleren.

E-mail: kerkrentmeester: krm.pgberltsum@gmail.com


 

Verslag Activiteiten

De activiteiten van Protestantse gemeente Berltsum worden ieder najaar via een zogenaamd winterwerkboekje kenbaar gemaakt aan alle gemeenteleden. Vooral ontmoeting en geestelijke vorming nemen hier een belangrijke plaats in.

WINTERWERKBOEKJE_2021/2022

Financiële verantwoording:

Resultatenoverzicht voor ANBl-publicatie 2022


Beleidsplan landelijke protestantse kerk Nederland:

‘De toekomst open tegemoet’ – Beleidskader voor de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk bij de visienota ‘Van U is de toekomst’