Taakomschrijvingen

Home Taakomschrijvingen

Diaken:

*letterlijke betekenis: “zich dienstbaar opstellen”

*dienstbaar zijn voor mensen en groepen in knelsituaties en oog hebben  voor de maatschappelijke factoren die deze veroorzaken; oftewel zorg dragen voor mensen in nood ver weg en dichtbij

*opsporen en verhelpen van situaties waarbij mensen geholpen worden

*(ZWO) aandacht hebben voor zendingsprojecten

*de diakenen vergaderen gemiddeld 1 x per maand

*diakenen hebben bij toerbeurt dienst in de kerkdiensten

*zijn verantwoordelijk voor de collecten die tijdens de dienst worden gehouden

*geven collectegeld aan mensen in nood en aan projecten die mensen in nood ondersteunen

*ook zijn zij verantwoordelijk voor de dienst waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd

*diaken is tevens lid van de kerkenraad en bezoekt ook de vergaderingen

*organiseren diverse activiteiten voor alleengaanden en oudere echtparen

Wijk-ouderling:

*de wijk-ouderling is lid van de kerkenraad en is ook aanwezig bij de kerkenraads vergaderingen (ca. 6 x per jaar)

*hij of zij doet bij toerbeurt dienst in de zondagse eredienst en overige vieringen

*hij of zij bezoekt tevens de vergaderingen van het zg “wijk-ouderlingen overleg” (ca. 5 x per jaar)

*legt bezoeken af binnen de eigen wijk (bij ziekte, blijdschap, geboorte, rouw etc.)

*krijgt ondersteuning van  wijk-bezoeker en (waar nodig) predikant/ jeugdwerker en of wijkdame

*is ook aanwezig bij bijzondere diensten (trouw- , begrafenis etc.)

*kan altijd terugvallen op de predikant en of jeugdwerker bij bijzondere situaties

*geeft eventueel “signalen” door aan predikant en of jeugdwerker of neemt dit mee naar het wijk-ouderlingen overleg

*organiseert samen met de predikant de zg.  “wijkavonden”

Jeugdouderling:

*is lid van de kerkenraad en bezoekt ook de vergaderingen (ca. 6 x per jaar)

*is tevens lid van de zg Jeugdraad (samen met predikant, jeugdwerker) en bezoekt ook deze bijeenkomsten (ca. 4 x per jaar)

*vanuit de jeugdraad worden er activiteiten ontplooid op gebied van geloven en kerk-zijn voor de leeftijdscategorie 0-23 jaar

*bij toerbeurt dienst in de zondagse eredienst of overige vieringen

*kan altijd terugvallen op predikant en of jeugdwerker of brengt dit in bij de Jeugdraad c.q. kerkenraad

*actief betrokken bij de kindernevendienst en jop activiteiten

Jonge gezinnen-pionier**:

*is lid van de kerkenraad en bezoekt ook de vergaderingen (ca. 6 x per jaar)

*is een persoon die “behoeftes peilt” binnen deze groep van jonge gezinnen en die omzet  naar beleid in de gehele gemeente in samenspraak met onze jeugdwerker

*is tevens lid van de jeugdraad welke de jeugd-activiteiten coördineert (ca. 4 x per jaar)

*richt zich op jonge gezinnen ( tot en met middelbare schoolleeftijd)

*bij toerbeurt dienst in de zondagse eredienst of overige vieringen

*activiteiten ontplooien op het gebied van geloven en kerk-zijn anno 2018

(dit kunnen bijv. ook maatschappelijke punten zijn die voor jonge gezinnen relevant zijn, bijv. hoe ga ik als christen om met seks-ting, wat doe ik met social-media richting de kinderen, andere gezins-vormen, kortom: vragen die vanuit de maatschappij op ons als christenen “afkomen” en hoe ga ik daar als christen met kids mee om; kunnen ook activiteiten zijn die zich richten op het gemeenschapsgevoel)

**een pionier is iemand die als één van de eersten een bepaald gebied betreedt, zodat hij/ zijn daar zijn weg moet vinden zonder gebruik te kunnen maken van de ervaring(en) van anderen

Kerkrentmeester:

*is lid van de kerkenraad en bezoekt ook de vergaderingen (gemiddeld 1 x per 2 maanden)

*de kerkrentmeesters vergaderen gemiddeld 1 x per maand

*hebben bij toerbeurt dienst in de kerkdiensten

*draagt zorg voor de collecte-gelden

*draagt zorg voor personeelsbeleid, gebouwen, pacht en financiën van de kerkelijke gemeente

*draagt zorg voor de jaarlijkse actie Kerkbalans