december 2016

archive

Home december 2016

Exemple

Kerstprogramma 2016

Als kerstcommissie  hebben wij geprobeerd er weer een mooi kerstprogramma van te maken.

Samen vieren wij dit jaar het kerstfeest in de Kruiskerk.

Wij hopen op fijne diensten in verbondenheid met elkaar, waarin wij samen het feest van de geboorte van Jezus vieren.

Het programma ziet er als volgt uit:

Woensdagmiddag 21 december  14.00-15.30 uur
Knutselmiddag voor de kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisscholen , in de grote zaal beneden bij de Kruiskerk.

Je kan je hiervoor opgeven door je aan te melden  via: kerstknutselen@gmail.com of bellen met Froukje Kalma, Tel. 461005.

Zaterdagavond 24 december  19.00 uur kinderkerstfeest  met hulp van de leiding van de kindernevendienst.

Zaterdagavond  24 december 21.30 uur Kerstnachtdienst in de Kruiskerk. Dit is een oecumenische dienst. Voorganger ds. G. Laan uit Sneek.

Medewerking aan deze dienst wordt verleend door muziekvereniging “Op Maat” o.l.v. T. Pasma.

Samen willen we de bekende kerst liederen  zingen. De collecte in deze dienst is voor het project “World Servants”

Allemaal van harte welkom in deze kerstnacht.

Na afloop van de dienst kunt u een lekker glaasje warme glühwein of chocolademelk drinken en nog gezellig even napraten.

Zondag 25 december, eerste kerstdag: 7.00 uur kerstzingen door de jeugd  van JOP in het dorp.

Zondag 25 december, eerste kerstdag: Eredienst  9.30 uur in de Kruiskerk.
Voorganger ds. A.J. Bouwknegt.

Medewerking in deze dienst wordt verleend door het gospelkoor Signalen uit Sneek.

Maandag 26 december, tweede kerstdag: Oecumenische dienst  9:30 uur in de Kruiskerk.

Voorganger ds. A.J. Bouwknegt.

Medewerking in deze dienst wordt verleend door  het mannenkoor Sjongendewiis o.l.v. J. Hoogterp.

We hopen als kerstkommissie dat u goede en gezegende kerstdagen mag beleven .

We hopen op mooie diensten zodat u met een warm hart de kerst mag vieren.

Read More →
Exemple

40dagenkalender 2017

Beste mensen,

Graag wil ik, ook dit jaar, uw aandacht vragen voor de 40dagenkalender. De tijd voor Pasen (40 dagen) is een tijd van bezinning en inkeer. Deze kalender wil daarbij een steuntje in de rug zijn met elke dag een gedicht, spreuk, overweging, cartoon of andere tekst. De kalender draagt als titel: ‘Sterk & Dapper’. Met dit thema sluit de kalender aan bij de 40dagentijdcampagne 2017 van Kerk in Actie.

De kalender kost € 5,00 en kan besteld worden via een intekenlijst die vanaf begin januari 2017 in de kerk zal liggen waar de dienst gehouden wordt. Er zal ook een kalender als voorbeeldexemplaar aanwezig zijn. Er kan t/m 5 februari 2017 besteld worden. De kalender wordt in de periode van 13 t/m 27 februari bij u thuis bezorgd en u kunt dan ook betalen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te bestellen via de intekenlijst of heeft u nog vragen, dan kunt u mij ook bellen: tel (058) 253 15 52.

De opbrengst van de kalenderverkoop is voor het drinkwaterproject op het Indonesische eiland Nias. Stichting ABA (wat betekent: voor het dorp) zet zich in voor het verbeteren van de leefomstandigheden, het onderwijs en de gezondheidszorg aldaar. Het drinkwaterbedrijf is inmiddels gerealiseerd, er wordt al geproduceerd en geleverd. Er is nu nog behoefte aan een bestelauto om de bestellingen overal te kunnen bezorgen.

www.stichting-aba.blogspot.com

Voor u een mooie kalender, voor stichting ABA geld voor haar missie!

Alvast bedankt voor uw steun.

Elizabeth Schaaf-Westra

Read More →
Exemple

Voor de derde en laatste classisvergadering van dit jaar was de protestantse gemeente Dronrijp e.o op 27 oktober de ontvangende gemeente. De vergadering vond plaats in de kerk zelf, in d’Âlde Wite.  De kerk is echter als vergaderlocatie verre van ideaal, vandaar dat ieder begreep waarom in de presentatie van het gemeenteleven in  Dronryp ook kort aandacht werd geschonken aan de verbouw van en aanbouw aan het oude kosterswentsje naast de kerk.

Veel mensen denken bij ‘classisvergadering’ aan een bespreking van veel zakelijke (lees: saaie) onderwerpen; kerk-zijn doe je dus niet in deze vorm.

Maar het kan anders, denken we in de classis Leeuwarden. De classisvergadering kan ook een inspirerende ontmoeting zijn van/voor afgevaardigden uit de diverse gemeentes in de regio. Veel verlangens en zorgen herkennen we immers bij elkaar ? Dan kunnen we die ook delen, elkaar bemoedigen en inspireren. Zo werd bijvoorbeeld op 27 oktober de vraag  herkend waarmee de presentatie van Dronryp werd afgesloten: hoe betrekken we meer kerkleden bij de kerkgang, bij de wekelijkse ontmoeting? Hoe bereiken we  ook de jonge gezinnen? En hoe zorgen we ervoor zichtbaar te zijn in ons dorp? Er lag dan ook een voorstel op tafel om alle bestuurlijke onderwerpen over te laten aan het breed moderamen, het bestuur van de classis; de classisvergadering ‘verdoet’ daar haar tijd niet meer aan. Het voorstel is zonder tegengeluid overgenomen.

Maar natuurlijk kwamen nog wel enkele ‘praktische’ zaken aan bod: het jubileum van het 40-jarig bestaan van de Oase in Leeuwarden werd genoemd (viering  op 5 en 6 november 2016), de restauratie van het Lutherse kerkgebouw werd aangekondigd (1 januari-1 maart 2017) en er was de mededeling dat de classis Leeuwarden akkoord gaat met een procedurewijziging die de landelijke synode aan alle classes heeft voorgelegd.

Op het snijvlak van inspirerend en zakelijk lag de opdracht die gemeente-adviseur Louis Bakker de aanwezigen gaf.  Hij was gevraagd als spreker maar liet ons in groepjes ons  buigen over een fictief maar wel herkenbaar  conflict in een gemeente. Titel: ‘Mijn gelijk en ons geluk in de kerk’.              Ook dat is inspirerend samenzijn!

De classisvergadering werd afgesloten met een korte vesper, verzorgd door ds. Jan Wielenga.  Hij gaf ons ter bemoediging en inspiratie  Psalm 126 en 2 Korintiërs 4: 7-11 mee en liet ons Lied 248 en Lied 416 zingen. En zingen, dat doen we graag in de classisvergadering!

Janny Brinkman-Dijkstra

Read More →
Exemple

Oecumenische gesprekskring

Oecumenische gesprekskring Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o.

Bij een aantal leden van de Protestantse Gemeente Bitgum-Bitgummole-Ingelum-Marsum is het idee ontstaan om weer een oecumenische gesprekskring op te starten. Deze kring is bestemd voor mensen uit onze buurtgemeenten Bitgum e.o., Berltsum, Menaam en Dronryp e.o. Ook onze katholieke broeders en zusters willen wij van harte uitnodigen om met ons mee te doen.

Het is de bedoeling dat wij het komende jaar (2017) een tweetal keren bij elkaar komen rond het boekje ‘Ontmoetingen in de bijbel – acht persoonlijke portretten’. 

In dit boekje staat het woord ‘ontmoetingen’ voorop. Ontmoeting is iets van twee kanten. Het betekent in de eerste plaats zich verdiepen in de mens die men wil leren kennen en in de tweede plaats brengen de mensen van nu iets van zichzelf mee.

Verschillende auteurs komen aan het woord en vertellen door welke bijbelse persoon zij zich geraakt voelen en doen hiervan verslag. Zij nemen de mensen van toen waar met de blik van nu. Dat maakt de persoonlijke inkleuring boeiender. Bijbels personen treden op deze manier uit de schaduw van het geijkte en bekende. Het worden mensen van vlees en bloed die ons iets willen zeggen.

Is uw belangstelling gewekt en wilt u graag met ons meedoen?

Dan kunt u zich voor deze kring opgeven bij Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Bitgum-Bitgummole-Ingelum-Marsum en Protestantse Gemeente Dronryp.

Begeleiding: pastores uit onze buurgemeenten

Datum eerste bijeenkomst: 26 januari 2016

Tijd: wordt te zijner tijd bekend gemaakt

Plaats: wordt te zijner tijd bekend gemaakt

Begeleiding eerste bijeenkomst: Ali Stork

Opgave: alistork@zonnet.nl of 0518462009/0622620317

Graag opgeven vóór 10 januari 2017

Minimaal aantal deelnemers: 8 personen

Read More →