juli 2017

archive

Home juli 2017

Exemple

Wonen Noordwest Friesland heeft op 6 juli hun maximale bijdrage van € 75.000 verstrekt voor de realisatie van het Multi Functioneel Centrum in Berltsum. Met het realiseren van het MFC wordt de leefbaarheid voor de toekomst in Berltsum gewaarborgd. Wonen Noordwest Friesland geeft met deze bijdrage een enorme impuls aan de realisatie van dit centrum. Zij heeft ook als doel de leefbaarheid te bevorderen in de dorpen waar zij woningen verhuurt en beheert.

Met dit centrum wordt een besparing bereikt van 40% op de exploitatiekosten van de deelnemende organisaties. Dit is de belangrijkste pijler onder de haalbaarheid van het MFC.

In dit dorpscentrum worden niet alleen de dorpsvoorzieningen bij elkaar gebracht, maar ook regionale voorzieningen. Deze regionale voorzieningen zijn nu gevestigd in het Groene Kruisgebouw. Deze verouderde huisvesting voldoet niet meer aan de huidige eisen en zij gaan graag over naar het nieuwe MFC. Deze voorzieningen zijn het consultatiebureau van de GGD, de Trombosedienst, de praktijken voor verloskunde en fysiotherapie, de welzijnsorganisatie De Skûle (voorheen Middelsee) en het regiokantoor van thuiszorg Het Friese Land. Deze regionale organisaties hebben om meer ruimte gevraagd. Dit kan binnen de huidige opzet en financiering worden bereikt. Veel dorpsbelangen uit omliggende dorpen ondersteunen deze regionale functie.

Het huidige dorpshuis ‘t Heechhout is nodig aan groot onderhoud toe. Deze kosten worden uitgespaard door alle activiteiten onder te brengen in het MFC, zoals de ouderensoos, de toneelvereniging en vergaderingen. De muziekvereniging Opmaat en de jeugdsoos It Piipskoft, die nu een eigen gebouw hebben, krijgen ook een plek in het nieuwe gebouw. De Protestantse Gemeente Berltsum brengt haar doordeweekse activiteiten en de helft van de kerkdiensten onder in het MFC De overige helft blijft in de Koepelkerk. De Kruiskerk van de protestantse gemeente wordt uitgebreid tot een multifunctioneel gebouw om alle voorzieningen een plek te geven.

Het samenbrengen van al deze voorzieningen zorgt voor een enorme versterking van de leefbaarheid in Berltsum en omgeving, maar het vormt tegelijk de tweede pijler onder de haalbaarheid.

De Gemeente Menameradiel heeft eerder al € 1,1 miljoen toegezegd. Bij diverse instanties lopen nog aanvragen om de financiering rond te krijgen.

Onder leiding van een stuurgroep werken diverse werkgroepen samen met een architect de plannen uit voordat de eerste paal de grond in gaat. In totaal zijn ca 35 vrijwilligers hiermee bezig, vooral jongeren. En dat geeft tegelijk het draagvlak onder de Berltsumers aan voor nu en in de toekomst.

Read More →