DIENST ZONDAG 16 MEI 2021 VANUIT DE KOEPELKERK TE BERLTSUM

Geplaatst op mei 18, 2021

Home Kerkdiensten DIENST ZONDAG 16 MEI 2021 VANUIT DE KOEPELKERK TE BERLTSUM

DIENST ZONDAG 16 MEI 2021 VANUIT DE KOEPELKERK TE BERLTSUM

Fiering snein 16 mei 2021 fanút  de Koepeltsjerke yn Berltsum. Dit is in fryske tsjinst

Foargonger:                         Ds. Hinne Wagenaar út Jorwert

Ouderling fan tsjinst:           Meinie Strooisma

Oargel:                                Tseard Lautenbach

Foarsjonger:                       Jolanda Osinga

Byld en Lûd:                        Johannes Jasper & Klaske Faber