Exemple

Op WOENSDAG 18 MEI a.s. is onze gemeenteavond! In de afgelopen 2 jaar was het niet mogelijk om samen bij elkaar te komen ivm corona.

De avond begint om 19.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur) en naast het zakelijke aspect is er ook ruimte voor “kijken naar de toekomst” en op deze avond kunnen we ook nader kennismaken met onze a.s. nieuwe predikant Rob Bergsma en zijn vrouw Nienke!

Zet deze datum in de agenda! De persoonlijke uitnodiging volgt nog.

Lees meer →
Exemple

Paasboodschap 2022

Alles komt goed

“De themaboekjes op weg naar Pasen 2022 waren gedrukt, en lagen klaar om in het dorp te verspreiden. Met dit boekje wilde de kerk onze dorpsgemeenschap bemoedigen met hoop en goede moed”, vertelt de dominee ter plaatse.

“En toen brak de oorlog in Oekraïne uit. Toen we de boekjes deur aan deur overhandigden, wekten de woorden Alles komt goed! op de omslag ook bevreemding en onbegrip in het dorp. Het thema voelde ongemakkelijk, en ik had als dominee soms heel wat uit te leggen.”

Pasen is dit jaar geen overmaat van licht en leven. Deze Pasen is er één die we vieren met een knoop in onze maag en met een bedrukt hart. We vieren de opstanding van onze Heer, maar zijn dood zit ons nog onder de huid. Het geweld dat ons dagelijks onder ogen komt, en de mensen die lijden in Oekraïne, en ook elders, zullen ons bij het zingen van paasliederen op het netvlies blijven staan. De vrees voor het virus dat nog niet weg is, vermengt zich met de angst voor groter geweld.

De paasverhalen komen in een nieuw licht te staan. De leerlingen die vluchten van het open graf, en niemand iets zeggen; Maria die de tuinman in tranen vraagt “waar ze hem gelegd hebben?”; de Emmaüsgangers die verzuchten “wij hoopten dat hij Israël zou verlossen”. Zou dit Pasen zijn zoals Pasen bedoeld is? Opstanding op de rafelrand van de dood. Niet Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem. Maar behoedzaam de nieuwe paaskaars binnendragen en met je hand het vlammetje behoeden voor uitgaan.

Ik blader in het themaboekje op weg naar Pasen 2022 waar de collega boven over spreekt. En zie dat dorpsgenoten in het boekje teksten hebben aangeleverd om andere dorpsgenoten te bemoedigen. Nog voordat de oorlog uitbrak. Het valt open bij een collage van woorden:
Alles komt goed
En zo niet, dan toch

Ik wens u, juist voor deze tijd, een gezegend Paasfeest. De Heer is waarlijk opgestaan!
Wim Beekman,
Classisdominee Fryslân

Lees meer →
Exemple

De energieprijzen rijzen de pan uit. Voor veel gezinnen met een laag nkomen heeft dit ingrijpende gevolgen. Wees solidair met deze  gezinnen en doneer een gedeelte van uw belastingvoordeel.

Iedereen ontvangt dit jaar € 290,96 energiebelastingvoordeel. Ook mensen die weinig merken van de gestegen energieprijzen. Kunt u  de compensatie via de energiebelasting wel missen? Wees dan solidair en doneer (een deel van) uw belastingvoordeel aan gezinnen voor wie afsluiting van gas en elektriciteit dreigt.

Kijk op de flyer voor meer informatie

Hoe komt mijn donatie terecht? IDO Waadhoeke verzamelt de donaties en zorgt voor de herverdeling. 100% van uw donatie komt terecht bij de mensen die de hulp nodig hebben. Inwoners met een bijstandsuitkering worden door de gemeente niet gekort als ze een tegemoetkoming krijgen.

Neem voor meer informatie over deze actie contact op met IDO Waadhoeke via het mailadres: info@idowaadhoeke.nl of bel met Adriaan Stap via telefoonnummer: 06-28232190

Lees meer →
Exemple

Stille week voor Pasen. Met deze week sluiten wij de Veertigdagentijd af. Stille Week: een week van bezinnen en misschien tot bezinning komen. Een week waarin wij stil zijn en tegelijk vol verwachting uitkijken naar het feest. Het feest van Pasen.

Aanvang vieringen:

Maandag tot en met woensdag             19.00 uur
Witte donderdag en Goede Vrijdag       19.30 uur
Stille zaterdag                                        21.30 uur

Graag nodigen wij een ieder uit om deze diensten  met ons mee te vieren.

Commissie Stille Week.

Lees meer →
Exemple

Beste gemeenteleden en dorpsgenoten,

Kom jij dinsdag 22 maart ook op de ontmoetingsavond o.l.v. Roelof Lousma? (Wy) leauwe yn it dorp met als thema ‘verbinding’.
De eerste middag hebben we in november 2021 gehad. Een interessante middag! Nu kunnen we weer verder met de volgende avonden. In mei zal er nog een avond plaatsvinden. De datum hiervoor volgt nog.

In 2019 hebben we soortgelijke avonden gehad, met toen als thema: leauwe yn in lege tsjerke. Boeiende avonden met prikkelende stellingen .

Oant sjen!

Lees meer →
Exemple

Koudum, 5 maart 2022

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Bidden en werken
De mensen van Oekraïne zijn voortdurend in onze gedachten en onze gebeden. Velen die bidden vragen zich af wat zij voor Oekraïne en allen die daar in oorlog zijn, kunnen doen. Meer en meer komen wij in actie.

Meerdere acties
Naast gebedsdiensten zamelen sommigen kleding in, voedingsmiddelen en medicijnen, en zoeken manieren dit naar Oekraïne te brengen. Anderen maken plannen om vluchtelingen in huizen en gebouwen op te vangen, de meesten houden collectes om geld bij elkaar te brengen waarmee we de bevolking daar kunnen helpen. De vele gebeden die worden gedaan en de werken die daaruit voortkomen, zijn hartverwarmend, en vervullen ons met hoop.

Hoe kunnen wij helpen?
Medewerkers van de landelijke kerk die zich bezig houden met hulpverlening en ervaring hebben in de opvang van vluchtelingen, geven advies op https://protestantsekerk.nl/nieuws/wat-kun-je-doen-voor-oekraine/ Zij raden ons dringend aan om het gesprek met de burgerlijke gemeenten aan te gaan, en geven op deze site ook een stappenplan hoe u dit kunt doen. De burgerlijke gemeenten coördineren en geven aan wat nodig is, de kerken ondersteunen waar dat nodig is. Nadere vragen kunt u stellen aan Karel Jungheim, medewerker vluchtelingen bij de PKN j.jungheim@kerkinactie.nl

Friese burgerlijke gemeenten
De Friese burgerlijke gemeenten geven aan dat zij in deze fase van de opvang zich richten op grootschalige opvang, en vooralsnog niet op particuliere opvang. Misschien kunnen zij in een volgende fase ook grote kerkelijke gebouwen voor opvang gebruiken. Kerken kunnen hun vragen stellen en hun diensten aanbieden op het centrale e-mailadres dat iedere burgerlijke gemeente heeft opengesteld, of zeer binnenkort zal openstellen. De komende tijd zal in overleg met de landelijke overheid duidelijk worden hoe bijvoorbeeld verzekering en onderwijs voor vluchtelingen geregeld zullen worden.

Belangrijke tips bij de opvang van vluchtelingen
Voor hulp bij particuliere initiatieven in de opvang verwijst de landelijke kerk naar de organisatie Takecarebnb https://takecarebnb.org/ Op de site van deze organisatie vindt u ook
10 belangrijke tips over wat u het beste kunt doen en kunt vermijden bij eventuele particuliere opvang. https://takecarebnb.org/gastgezin/10-tips-voor-het-opvangen-van-een-vluchteling/

Overzicht Friese initiatieven
De Classis Fryslân zal op https://www.classisfryslan.nl/Actueel een overzicht geven van de initiatieven die binnen onze classis ontstaan. Als u een initiatief neemt, geeft u dit dan door
aan de scriba van onze classis op classisfryslan@gmail.com Geef haar aub in het kort de gegevens door over inhoud van de actie, organisator, contactgegevens, en indien mogelijk een
webadres. Zij vermeldt dan uw initiatief op de website van onze classis. Zo kunt u in contact treden met elkaar, van elkaar leren, elkaar versterken en aanvullen.

Komende maandag actiedag Giro 555
Het eerst en meest nodige om Oekraïne naast bidden ook daadwerkelijk te helpen, is geld. Daarmee kunnen de samenwerkende hulporganisaties die van ons allen de meest concrete
ervaring hebben in hulpverlening aan vluchtelingen en getroffen gebieden, hun werk doen. Komende maandag 7 maart vragen zij uw gift op https://giro555.nl/ De landelijke media
zullen maandag ruim aandacht aan de actiedag geven.

Moge God onze gebeden, onze gaven, onze inzet en onze daden voor Oekraïne zegenen. En moge hij de leiders en de volken van Oekraïne en Rusland bewaren en behoeden in het onheil
dat zij nu doormaken. En moge bovenal de vrede door ons allen gezocht en gevonden worden.

Geef vrede, Heer, geef vrede
bekeer ons felle hart
Deel ons uw liefde mede
die onze boosheid tart
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt
Maak ons een levend teken
uw vrede wint de strijd. (NLB 1010:4.)

Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,

Wim Beekman, classispredikant

Lees meer →
Exemple

Koudum, 25 februari 2022
Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Geschokt hebben we deze dagen kennis genomen van de oorlog die is in Oekraïne is uitgebroken, nu het Russische leger daar is binnengevallen. Onze gedachten en gebeden zijn bij het volk van Oekraïne en in het bijzonder bij de slachtoffers die er in deze oorlog vallen. Wij voelen ons verbonden met de mensen in Oekraïne. Moge God zich over hen allen ontfermen in de nood, de vrees en het verdriet waarin zij nu leven. Moge God de leiders van het land de wijsheid en de moed geven die zij nu nodig hebben.

Onze gedachten en gebeden gaan ook uit naar het volk en de leiders van Rusland. Wij hopen en bidden dat zij de genade en de mildheid ontvangen om de vrede te hervinden en te bewaren in deze en in de komende tijd.

Het moderamen van onze synode vraagt komende zondag in de kerkdiensten onze gebeden voor de volken die nu in oorlog zijn met elkaar, en in het bijzonder voor de slachtoffers in deze strijd. Laten we samen bidden voor de mensen die nu zo zwaar lijden in deze situatie. “Heer, ontferm U over hen in dit verschrikkelijke oorlogsgeweld.” Op de website van onze kerk vindt u een gebed dat het moderamen ons doorgeeft. https://protestantsekerk.nl/nieuws/verbijstering-om-oekraine-heer-ontferm-u/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mail_oekraine

In aansluiting op de oproepen van de Wereldraad van Kerken en Paus Franciscus kunnen de gemeenten die gewoonlijk de Aswoensdag vieren bij dit moment (woensdag 2 maart) aansluiten en bij de start van de Veertigdagentijd bidden en vasten voor de situatie in Oekraïne.

Kerk in Actie biedt concreet hulp aan de slachtoffers van deze oorlog. Uw gemeente kan hieraan bijdragen door middel van een collecte. https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/kerk-in-actie-start-noodhulp-oekraine/

Het breed moderamen van onze Classis Fryslân wenst u Gods kracht en zegen toe in deze dagen van verwarring en vrees. Laten we als kerken elkaar en de mensen om ons heen
troosten en bemoedigen in de naam van Jezus Christus die ons voorgaat op de weg naar de
vrede.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
De aarde wacht zo lang,
Er wordt zo veel geleden,
De mensen zijn zo bang,
De toekomst is zo duister
En ons geloof zo klein;
O Jezus Christus, luister
En laat ons niet alleen! (NLB 1010:2.)

Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,
Wim Beekman, classispredikant

Lees meer →
Exemple

Hoewel vrede verder weg lijkt dan ooit, mag de roep om vrede niet verstommen.

 

Als Kerkenraad willen we graag wat doen in deze onzekere tijd. As -woensdag is door kerken wereldwijd uitgeroepen tot dag van gebed voor Oekraïne (en dit valt samen met het begin van de veertigdagentijd).

Daarom willen we a.s. woensdagavond 2 maart vanaf 19.30 uur in de Koepelkerk samenkomen om te bidden voor Oekraïne. Maar ook voor de Russische en Wit-Russische volken, die tegen hun wil in een broederoorlog zijn meegesleept.

In een korte samenkomst zullen we stil zijn, zingen we liederen, zijn er gebeden en is er ruimte om een kaars aan te steken.

 

We nodigen alle dorpsgenoten van harte uit om samen uiting te geven aan de roep om vrede.

Lees meer →