Pastorale brief bij de oorlog in Oekraïne

Geplaatst op maart 3, 2022

Home Actueel Berichten Pastorale brief bij de oorlog in Oekraïne

Exemple

Pastorale brief bij de oorlog in Oekraïne

Koudum, 25 februari 2022
Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Geschokt hebben we deze dagen kennis genomen van de oorlog die is in Oekraïne is uitgebroken, nu het Russische leger daar is binnengevallen. Onze gedachten en gebeden zijn bij het volk van Oekraïne en in het bijzonder bij de slachtoffers die er in deze oorlog vallen. Wij voelen ons verbonden met de mensen in Oekraïne. Moge God zich over hen allen ontfermen in de nood, de vrees en het verdriet waarin zij nu leven. Moge God de leiders van het land de wijsheid en de moed geven die zij nu nodig hebben.

Onze gedachten en gebeden gaan ook uit naar het volk en de leiders van Rusland. Wij hopen en bidden dat zij de genade en de mildheid ontvangen om de vrede te hervinden en te bewaren in deze en in de komende tijd.

Het moderamen van onze synode vraagt komende zondag in de kerkdiensten onze gebeden voor de volken die nu in oorlog zijn met elkaar, en in het bijzonder voor de slachtoffers in deze strijd. Laten we samen bidden voor de mensen die nu zo zwaar lijden in deze situatie. “Heer, ontferm U over hen in dit verschrikkelijke oorlogsgeweld.” Op de website van onze kerk vindt u een gebed dat het moderamen ons doorgeeft. https://protestantsekerk.nl/nieuws/verbijstering-om-oekraine-heer-ontferm-u/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mail_oekraine

In aansluiting op de oproepen van de Wereldraad van Kerken en Paus Franciscus kunnen de gemeenten die gewoonlijk de Aswoensdag vieren bij dit moment (woensdag 2 maart) aansluiten en bij de start van de Veertigdagentijd bidden en vasten voor de situatie in Oekraïne.

Kerk in Actie biedt concreet hulp aan de slachtoffers van deze oorlog. Uw gemeente kan hieraan bijdragen door middel van een collecte. https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/kerk-in-actie-start-noodhulp-oekraine/

Het breed moderamen van onze Classis Fryslân wenst u Gods kracht en zegen toe in deze dagen van verwarring en vrees. Laten we als kerken elkaar en de mensen om ons heen
troosten en bemoedigen in de naam van Jezus Christus die ons voorgaat op de weg naar de
vrede.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
De aarde wacht zo lang,
Er wordt zo veel geleden,
De mensen zijn zo bang,
De toekomst is zo duister
En ons geloof zo klein;
O Jezus Christus, luister
En laat ons niet alleen! (NLB 1010:2.)

Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,
Wim Beekman, classispredikant