Uit de classis

Geplaatst op november 4, 2018

Home Actueel Berichten Uit de classis

Exemple

Uit de classis

Waarschuwing: u leest hierna een weergave van de punten uit de classisvergadering van 10 oktober die wel erg aan een opsomming doet denken. De tekst mag niet te lang…

  • Wat doen we met uitnodigingen voor afscheids- en intredediensten in eenclassis met zo’n 230 gemeenten? Het is ondoenlijk om vanuit het breed moderamen al die diensten bij te wonen. We willen graag  een goede band opbouwen en onderhouden met alle gemeenten, maar op deze uitnodigingen zullen we met een kaart reageren en niet in persoonlijke vertegenwoordiging.
  • Voor toegang tot het kerkelijk archief bij Tresoar moet iemand toestemming van declassis hebben. Voorheen erkende Tresoar de handtekening van de classicaal adviseur, nu die van de scriba van de classis.
  • In de begroting 2019 komt de financiële commissie van de classis uit op een tekort. Dejaarlijkse PKN-bijdrage aan de classis is en blijft € 6000,- en een buffer kent de nieuwe classis nog niet. Het geld van de oude classes blijft immers geoormerkt voor de betreffende Ringen; dat is niet van de classis Fryslân. Om toch een sluitende begroting op te kunnen stellen, moet dus naar een andere dekking van de onkosten worden gezocht.
    Daarom stemt de classisvergadering ermee in dat de commissiebegin 2019 alle gemeenten benadert en een jaarlijkse (kleine!)bijdrage vraagt. De grootte van het ledental wordt richtlijn.

Eerder genoemde oormerking houdt ook in dat voor alle activiteiten in een Ring dit Ringbudget kan worden aangesproken  –  zolang dat toereikend is. Is het geld op, dan moeten activiteiten zelfvoorzienend worden.

  • Voor velen is het de vraag wat de nieuwe functie van classispredikant inhoudt. Classispredikant ds.Wim Beekman (verder maar even als CP aangeduid) gaf  een toelichting op het overzicht van zijn taak(invulling). Zoals bij elke predikant wordt ook in zijn functie ‘geestelijk leiderschap’ verondersteld; daarnaast is zeker ook ‘omzien en opzien’ een deel van zijn opdracht. In de vergadering klonk de wens ook voor deze nieuwe functie een evaluatiemoment te bepalen,  een soort jaargesprek waaraan ook leden uit de CV deelnemen. Die wens sluit aan bij de  taakopvatting van de CP.

Welke rol speelt de CP in of  ten aanzien van de Ringen? Die rol is zeker niet organiserend; voor de inhoud van een bijeenkomst is de CP echter wel te raadplegen of in te schakelen. Samen met de binnenkort te benoemen voorzitter van het Classicaal College voor de Visitatie houdt de CP (toe)zicht op het functioneren van de Ringen. Al zullen zij stimuleren,  de verantwoordelijkheid voor de onderlinge contacten ligt bij de gemeenten in de Ring. Hoe de organisatie van een bijeenkomst vorm krijgt,  is daarom ook aan de Ringen.

In afwachting van de nieuwe vrouw/man bij het CCV wordt er nu nog geen actie ondernomen. Maar met een Ring waarin nog niets is geregeld, wordt begin 2019 toch wel contact opgenomen.

  • Bij de introductie van het Liedboek 2013 is afgesproken het gebruik na vijf jaar te evalueren. De classis kreeg nu de vraag voorgelegd  ‘of Liedboek 2013 definitief aan de gemeenten kan worden aangeboden als Psalm- en Gezangboek van de kerk’.  Geen probleem: de classicale vergadering is positief in haar reactie. Wel werd het erg jammer gevonden dat blijkens het onderzoeksrapport het Liedboek vooral tekstinhoudelijk  is beoordeeld terwijl de muziek (en muziek in het algemeen) in ons geloven toch ook vaak zo’n grote rol speelt. Die opmerking geven we dus ook door.
  • Vanaf 1 januari 2019 kent de classis Fryslân vijf afgevaardigden naar de synode:
  1. E.J.M.Peersmann, ouderling B.Kamphuis, ouderling-kerkrentmeester H.Boersma en de heren J.W. Boorsma en W. de Boer als diaken.

Over de (her)verkiezing van afgevaardigden naar de classicale vergadering hebben alle Ringen en scriba’s  intussen al informatie gehad.

Tot slot: de drie classicale vergaderingen van 2019 zijn op 7 februari, 21 mei en 16 oktober 2019. Locatie is steeds de Fontein in Leeuwarden.

 

Classispredikant ds. W.Beekman is te bereiken via w.beekman@protestantsekerkof  op 06 31991101.

 

J.Brinkman-Dijkstra, scriba  Mailadres classis: classisfryslan@gmail.com