Stap voor Stap najaarswandeling

Home

Exemple

Stap voor Stap najaarswandeling

Op zondag 9 oktober 2022 is weer de eerste wandeling (najaarswandeling) in de serie ‘Stap voor Stap’.

We gaan deze keer wandelen in en rondom Menaam.

We doen dat weer samen met gemeenteleden uit de regio Dronryp e.o., Bitgum e.o. en Menaam, Berltsum en Ried-Skingen c.a. Ook de gemeenteleden van onze eerdere gastgemeente Sint Jacobiparochie en Sint Annaparochie zijn hiervoor uitgenodigd.

We beginnen om 14.00 uur in kerk van Menaam met een korte viering. Daarna krijgen we een rondleiding door de bezinningstuin. Vervolgens maken we een (korte) wandeling door Menaam.

De eerste helft van de wandeling willen we met elkaar kennismaken en/of bijpraten. Het tweede gedeelte van de wandeling wandelen we in stilte om ons te bezinnen op een tekst en het derde gedeelte van de wandeling willen we elkaar deelgenoot maken van onze gedachten en ervaringen tijdens het bezinningsmoment.

Na de wandeling is er een kopje koffie of thee wederom in de kerk.

Wilt u mee doen, dan kunt u zich opgeven bij Ali Stork. Ook als u zich al hebt opgegeven, maar deze keer verhinderd bent kunt u zich bij haar afmelden.

We hopen weer op een mooie en inspirerende wandeling.

Met vriendelijke groet,

 

Ds. Jeroen van Olffen

Ali Stork, kerkelijk werker, 0518 – 462009/06 – 22620317/ alistork67@gmail.com

Lees meer →
Exemple

Zondag 18 september was het dan zover, de intrede- en bevestigingsdienst van proponent Rob Bergsma als dienaar van het woord en tot predikant van onze Protestantse Gemeente Berltsum.
Veel gasten en gemeenteleden waren aanwezig in deze bijzondere dienst. En muzikale ondersteuning was er o.a. van de Cantorij.

 

 

 

 

 

 

Ds. Yorick Breemes leidde deze bevestigingsdienst en legde prop. Bergsma beide handen op en sprak zijn zegen uit, ook 3 andere ‘’dienaren van het Woord’’ (ds. Bouman, ds. Bart Visser en ds. Froukje de Hoop) gaven hun zegen aan deze bevestiging als dienaar van het Woord. Centraal stonden de woorden uit 2 Koningen 2 vers 11-15 met als “boodschap” dat Gods Geest mensen in beweging wil zetten en dat we daarop mogen vertrouwen. De gemeente bekrachtigde haar instemming met applaus.

Na een korte pauze nam Dominee Bergsma de leiding over. Diaken van dienst, Meinie Strooisma, deed hem een speciale ketting met houten kruis om. Ds Bergsma, ús dûmny nam ons mee naar Efeziërs 1 vers 15-23 met als boodschap dat wij allen “geraakt” mogen worden door Gods Geest in ons als mensen wil doen. Ook in deze tijd mogen wij enthousiast worden over geloven. In dit gedeelte komt duidelijk naar voren hoe Paulus, een mens zoals wij, enthousiast is over het geloof!

Onze koster Wietske v. Assen heeft voor deze speciale dienst een prachtig bloemstuk gemaakt en hierbij een uitleg:

De bloemen in de schikking zijn rood, dit is de kleur van leven, liefde, de Heilige Geest en staat voor geestdrift.

Het groen is de kleur van de hoop en verwijst ons naar de toekomst die we samen hoopvol tegemoed gaan

De bessen en vruchten zijn er as teken van de Geest en het vrucht dragen

De drie steunstokken verwijzen naar de verbondenheid tussen hemel en aarde, hierop steunen de bloemen en de vruchten.

De krans is de kring van de gemeente, bekleed met klimop als teken van trouw

De open bijbel verwijst naar de dienaar van het Woord van God

 

Aan het einde van de dienst begeleidde ds. Bergsma met zijn gitaar Esmée Ynema die het prachtige lied ‘’Familie’’ zong.
            Hoe mooi en hoe heerlijk
            Als wij als familie
            Als broers en als zussen
            Om elkaar geven
            En open en eerlijk
            Met elkaar omgaan
            De Vrede bewaren
            En eensgezind leven

            En het mooiste geschenk
            Wordt ons gegeven
            De Zegen van God
            Een eindeloos leven

 

 

Na afloop stond de koffie klaar en werd er afgesloten met heerlijke soep en een broodje. We kijken terug op een indrukwekkende dienst en bedanken iedereen die hier zijn of haar bijdrage aan geleverd heeft.

 

Klik hier voor meer foto’s van de dienst

Lees meer →
Exemple

Contact met de kerkenraad

Wij willen als kerkenraad graag korte lijntjes onderhouden met onze gemeenteleden. Op de gemeenteavonden is er gelegenheid om alles wat u bezig houdt onder de aandacht te brengen. Natuurlijk is onze voorzitter Sybren van Tuinen altijd bereid met u in gesprek te gaan. Vóór elke kerkenraadsvergadering is er ook de mogelijkheid om even langs te komen.

Vanaf 19.30 -19.45 uur zitten er een paar kerkenraadsleden in het Centrum die graag luisteren naar opmerkingen of vragen die u op het hart hebt. Kom gerust naar dit inloopmoment; koffie of thee staat klaar!

De eerstvolgende kerkenraadsvergaderingen zijn:
Dinsdag 13 september 2022
Dinsdag 15 november 2022

Lees meer →
Exemple

Van ex-gedetineerde tot barmhartige schuldhulpverlener….

Kerkdienst a.s. zondag 21 augustus

Zomaar een van de zinnen die we tegenkwamen om het leven samen te vatten van onze spreker van a.s. zondag Wilfred Kols uit Culemborg.

Het verhaal van een verbazingwekkende verandering. Het verhaal van een hopeloos geval, een afdankertje. Maar…… zijn verhaal werd opnieuw geschreven, door God. Hij is de God van het onmogelijke!

Jij komt toch ook? Aanvang 9.30 uur in de Koepelkerk.

Lees meer →
Exemple

Koudum, 8 juli 2022

Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Zorgen van boeren

In onze Friese samenleving, in het bijzonder bij de boeren, leven grote zorgen over de toekomst van de landbouw. In agrarische familiebedrijven is wanhoop soms dichtbij. Zullen boeren in de tijd die komt een voldoende bestaan uit hun bedrijf kunnen verwerven? Met deze zorgen gaan zij naar bed en staan daar weer mee op. Er is veel pastorale nood onder boeren. Zij vrezen dat ze hun grond en hun manier van leven kwijtraken.

Zorgen voor boeren

Met de werkgroep ‘Kerken en Landbouw’, die mede uitgaat van onze classis, roept het breed moderamen van onze classis u op pastoraal voor de boeren en hun families te zorgen. Ga bij boeren en hun gezinnen langs, of nodig hen uit voor een gesprek, ook degenen die geen lid zijn van de gemeente. Zoek niet zozeer naar oplossingen, maar luister allereerst, en deel in de zorgen.

Zorgen om de schepping

In de kerk hebben we ook zorgen om Gods schepping, om natuur en milieu. Hoe houdbaar is ons voedselsysteem en welke keuzes maken we als boeren én burgers? God roept ons om Zijn rentmeesters te zijn in de manier waarop we het voedsel verbouwen. Maar wij zijn als consument evenzeer geroepen tot goed rentmeesterschap in de eerlijke prijs die we willen geven voor duurzaam geproduceerde landbouw- en veeteeltproducten.

Zorgen in gebeden

Voor alles roepen wij u in deze bewogen tijden op elkaar te dragen in uw gebed. Onze gezamenlijke gebeden helpen ons naast elkaar te staan, niet tegenover elkaar. De preses van onze generale synode, ds. Marco Batenburg, gaat ons voor in het gebed voor boer en schepping:

Wij danken U, Schepper van hemel en aarde.
Wij danken dat U ons mensen schiep uit aarde.
De aarde die ons voedt.
Wij danken U voor het leven dat U geeft,
elke dag opnieuw.
Leven dat mag bloeien,
tot Uw eer.
Wij danken U dat wij Uw aarde mogen bewerken en bewaren.
Leer ons dit te doen vanuit Uw liefde
en vanuit ontzag voor het wonder van het leven.
U weet van de zorgen die er zijn.
Zorgen over hoe het verder moet,
zorgen over de toekomst van het boerenbedrijf.
Wij bidden: Heer, ontferm U.
U weet van boosheid, verdriet, teleurstelling.
Scherpe woorden die we spreken.
Wij bidden: Christus, ontferm U.
U weet hoe belangen, meningen, mensen
lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan.
Wij bidden: Heer, ontferm U.
Help ons te luisteren naar U en naar elkaar.
Help ons te onderscheiden waar het op aan komt.
Geef ons wijsheid, inspiratie, creativiteit
en de ruimte om die aan te wenden,
in verbondenheid met elkaar.
Laat uw Geest ons zal leiden.
Door Christus onze Heer.
Amen

Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het breed moderamen van de Classis Fryslân,

Wim Beekman, classispredikant
Bronnen:
http://www.kerkenenlandbouw.nl/
https://protestantsekerk.nl/nieuws/ieder-mens-is-geroepen-om-boer-te-zijn/
https://protestantsekerk.nl/nieuws/preek-niet-over-stikstof-en-nog-vier-adviezen-voorgemeenten/

Netwerken die hulp bieden aan agrariërs:
https://www.zorgomboerentuinder.nl/
https://agrozorgwijzer.nl

Lees meer →
Exemple

Facebook, WhatsApp, Instagram; de wereld van nu staat bol van de sociale media. We zijn constant ‘online’. Deze middelen zouden onze communicatie moeten verdiepen maar is dit wel zo? En waar is God in deze digitale wereld? Waar is God in een wereld die beheerst wordt door verschillen? Is God online?

Joy for People zoekt met u in de themadienst naar antwoorden op deze vragen. Een zoektocht met een kleurrijk karakter, net als de groep zelf. En net zo divers als uw leefwereld. De dienst is een eigentijds programma met interactieve elementen en wordt volledig verzorgd door de groep. Muziek op hoog niveau aangevuld met het juiste licht en geluid zorgen er voor dat de themadienst een afgerond geheel is.

Dokkum – Joy for People Gospel Choir is een groep mensen die gedreven en gepassioneerd muziek maakt. Al 50 jaar, het koor jubileert namelijk dit jaar,  wil Joy for People Gospel Choir het geloof in Jezus Christus op deze manier delen met anderen. In al die jaren is Joy for People Gospel Choir uitgegroeid tot een hecht en ambitieus koor, dat zich weet te onderscheiden door te streven naar muziek van hoge kwaliteit.

Met een koor van ongeveer twintig zangers, begeleid door een eigen band, kan Joy for People Gospel Choir grote diversiteit in het repertoire brengen: van ingetogen ballads tot uitbundige gospelrock, van a capella tot stevig begeleide gospel met groovy ritmes. Deskundige licht- en geluidstechnici zorgen voor de ‘finishing touch’. Dit alles onder leiding van dirigent Roelf Postma.

 

Lees meer →
Exemple

Seldsum!

Een gloednieuwe viering in Berltsum. van jong tot oud, uitgenodigd om samen aan de slag te gaan.

SELDSUM is: samen spelletjes doen, samen opdrachten maken, samen koken, samen eten, samen een bijbelverhaal beluisteren. Alle leeftijden door elkaar, samen. Het is een moment van verbinden en gezelligheid.

We starten met het thema ‘Schepping’, een beter begin is er niet. We sluiten de viering af met een heerlijk en zelfgemaakt hapje en drankje.

We hopen jullie zondag 10 juli allemaal te zien in ’t Centrum!

Lees meer →
Exemple

Friesland heeft de grootste kerkendichtheid van Europa. Vooral in het terpengebied, waar op elke dorpsterp een kerkgebouw staat. In Noordwest Friesland is dat niet anders, van vroeg middeleeuwse kerken tot Jugendstil uit de 20ste eeuw. En dat allemaal op fietsafstand.

In deze folder zijn drie fietsroutes uitgezet waarin de meeste kerken in de regio zijn opgenomen. En dat in evenzoveel verschillende cultuurlandschappen, die ook afzonderlijk worden beschreven bij de vermelde websites. De routes kunnen, met een paar kleine aanpassingen, ook gemakkelijk per auto worden gereden. Ter navigatie staan de adressen van de kerken alle vermeld.

Fietsroutes Kerken 2022

Wij wensen u veel plezier in deze nog niet door het massatoerisme ontdekte streek.

Durk Osinga
voorzitter Stichting Keunst yn Tsjerke

Lees meer →
Exemple

Van ‘Ga met God’ tot ‘U zij de glorie’: voor tv-programma ‘Petrus in het land’ werden inmiddels tientallen liederen uit het Liedboek van een nieuw muzikaal jasje voorzien. Op veler verzoek zijn de meest geliefde liederen nu gebundeld op een cd. Je kunt de cd tijdelijk gratis aanvragen (op=op)!

Bestel gratis: cd met de mooiste liederen uit Petrus in het land | Petrus – Protestantse Kerk

De volgende liederen zijn op de cd te beluisteren:

 1.  Ga met God en Hij zal met je zijn
 2.  Abba, Vader, U alleen
 3.  Ik zal er zijn (Hoe wonderlijk mooi)
 4.  ’k Stel mijn vertrouwen
 5.  De steppe zal bloeien
 6.  Aan U behoort, o Heer der heren
 7.  Tienduizend redenen
 8.  Licht dat ons aanstoot in de morgen
 9.  Wat de toekomst brengen moge
 10.  U zij de glorie, opgestane Heer
 11.  De zon daalt in de zee
 12.  Licht in onze ogen
 13.  De wijze woorden en het groot vertoon
 14.  God zij nabij (Psalm 20)
 15.  Zal er ooit een dag van vrede
 16.  Onze Vader verborgen

 

Lees meer →