Bureweide ofwel De Finne

Geplaatst op oktober 26, 2020

Home Kerkelijk erfgoed Bureweide ofwel De Finne

Exemple

Bureweide ofwel De Finne

Het kerkelijk erfgoed van onze kerk bestaat niet alleen uit goederen in en rond beide kerkgebouwen maar ook daarbuiten. Daarom vindt u in dit zomernummer een artikel over de Bureweide of wel De Finne. Een bureweide is vanouds een gemeenschappelijk stuk weidegrond dat jaarlijks verpacht werd aan gardeniers, koemelkers en arbeiders, die daar een koe konden laten grazen. Een (koe)schar is een stuk land, waar een koe genoeg aan had om ongeveer een halfjaar lang te grazen. De Finne bestond oorspronkelijk uit 32 scharren dus er konden 32 koeien grazen. De Finne ligt aan het einde van de bewoonde Bildtdijk, linksaf It Swarte Reedsje en rechtsaf naar de Hemmemaweg. De ingang was vroeger aangegeven met palen en een hekwerk. Ik heb in 1978 deze foto genomen met het hekwerk waarvan nog 2 letters te zien zijn B.r. (bure) en het rechter hek was al verdwenen.

De Finne ligt dus in het oude grondgebied van Het Bildt en bestond eerst uit aangeslibt land dat later ingepolderd werd met de bedijking van Het Bildt. In 1536/37 was het de kerk die het land pachtte van de staat ten behoeve van de armen in ‘Berlecom’. In 1752 werd de kerk eigenaar maar feitelijk veranderde er niets want het beleid van verhuur van de scharren door de kerkvoogden bleef gelijk. Later zijn nog (onvrijwillig) 10 scharren verkocht aan een particulier. Van deze Bureweide werd tot 1948 een afzonderlijke administratie bijgehouden. Daarna werd het land gewoon verpacht evenals de andere landerijen van de kerk; de Finne is nog steeds eigendom van de kerk en wordt verpacht.

In Friesland  was in veel dorpen een bureweide die vaak in eigendom is van de kerk en die deed  op deze manier een stuk armenzorg. Overigens komt in de hele wereld een gemeenschappelijk stuk grond voor dat aan de ‘kleyne luyden’ werd verhuurd omdat die zelf geen grond in eigendom hadden. Deze gemeenschappelijkheden (Engels: commons) bestonden niet alleen uit landbouwgrond maar ook uit visgronden, water en zelfs brandhout. Deze commons dateren vaak al uit de 11e – 13e eeuw.

Tegenwoordig worden deze commons nieuw leven ingeblazen op andere gebieden zoals de thuiszorg (Buurtzorg) en kortgeleden door de Utrechtse studenten die in 3 weken een beademingsapparaat ontwikkelden en het concept beschikbaar stelden aan IC-afdelingen van ziekenhuizen in de hele wereld zonder een eigen verdienmodel. Dit ten behoeve van de mensen die behandeld worden wegens corona. Zo bekeken komt een oud idee weer tot nieuw leven in moderne vormen.

Durk Osinga

Sannes Geschiedenis van Het Bildt, blz. 241-242

Kingma Bitgum skiednis fan Bitgum en Bitgummole, blz. 67-69

R. Bregman De meeste mensen deugen, blz. 369- 380

Gerelateerd

Liturgisch Centrum Gereformeerde kerk Wiersterdyk

Uit het dorpsarchief van de Oudheidskamer De Grusert kwam bijgaande foto tevoorschijn tijdens het ordenen van het archief. Het is ...

Lees meer →

Grafkelders in de Koepelkerk

Tegenwoordig zijn bezoekers in de Koepelkerk vaak belangstellend naar de grote grafzerken in de kerk.  Deze liggen nu rond het do...

Lees meer →

Ontdekking geheim opschrift bij restauratie oud psalmbord

In de kelder onder de consistorie van de Koepelkerk zit de verwarmingsinstallatie van de kerk. Daar staat ook al jaren een oud psa...

Lees meer →