Wijkindeling

Home Wijkindeling

WIJKINDELING 

Wijk 1 

Wijkouderling: Ria Algra-Alkema, Krússtrjitte 2, 9041 BV Berltsum, telefoon 06 5364 0398, ria.algra@gmail.com

Buorren – De Piip – It Dok – De Kamp – Lytse Buorren – Hôfsleane (1-99 oneven, 2-52 even, uitgezonderd Berlingastate 28-30) Moddergatsreed – Vermaningsstrjitte – Skoallestrjitte – Ramshoornstrjitte – J.v.Tuinenstrjitte – Mulseleane – Nijebuorren

Wijkbezoeker:
Mattie Weijer, Hofsleane 18, telefoon  0518 – 419526

Wijkcontactpersonen:
Janneke Mulder, telefoon 0518 – 461499
Tineke Reitsma, telefoon 0518 – 461664


Wijk 2 

Wijkouderling: Jan Brouwer, Buorren 51, 9041 AX Berltsum, telefoon 0518 – 461958, jabrosidam05@gmail.com

Hôfsleane (101-115 oneven, 54-76 even) – De Pôlle – L.M. Kuperusstrjitte -Tsjerkestrjitte – Tichelersdyk – Anskereed – Jetskereed – Kleaster Anjum – Kleasterdyk – It Koartlân – De Ofslach – Wettertûn – Bûterhoeke – Molestrjitte – Tunboustrjitte – Gratemawei – Groenewoldwei – Menaam  – Slappeterp – Franeker – Utrecht – Koarnjum – Wirdum – Nes Ameland – Noardburgum  – Ried

Wijkbezoeker:
Tjalling Dijkstra, telefoon 0518 – 462291

Wijkcontactpersonen:
Johanna de Haan, telefoon 0518 – 452243
Tineke Brouwer, telefoon 06 2550 0613
Gryt Vrij, telefoon 06 1534 6784
Jitty Koning, telefoon 06 2524 7360


Wijk 3 

Wijkouderling: Ineke Lautenbach-Hoekstra, De Pream 19, 9041 HC Berltsum, telefoon 06 2389 7164, tjeerdineke@gmail.com

Foareker – Bitgumerdyk – Twibak – Meseame – Sportleane – E.v.Heslingastrjitte – Fûgelsang – Kwekerijleane – v.d. Slikkeleane – Boomsmastrjitte – v.d. Akkerstrjitte – Koekoeksleane – Oude Bildtzijl – St. Annaparochie – Groningen – Leeuwarden  – Amsterdam

Wijkbezoekers:
Hieke Hoogterp,  telefoon 0518 – 462143
Anneke van Dijk,  telefoon 0518 – 462202

Wijkcontactpersonen:
Nellie Westra, telefoon 0518 – 462379
Thea Heitmeijer, telefoon 06 2135 6271
Sjoerdtje Quarré, telefoon 06 2140 0141
Rigtje van Tuinen, telefoon 06 2885 6779


Wijk 4 

Wijkouderling: Anne J. van Vaals, De Keats 21, 9041 EX Berltsum, telefoon 06 5357 9813, a.vaals@chello.nl

Wiersterdyk – Hemmemastate – Krússtrjitte – It Skil – Singel – Bildtdyk – Hemmemawei – Hemmemaplein – ’t Achterpaed – De Pream – De Snikke – Kersehôf – Prommehôf – Beiehôf – Appelhôf – Parrehôf – De Keats – De Boppe – De Opslach – Bûtenpolle –  De Bodde – Wier – St Jacobiparochie

Wijkbezoeker:
Gerrie van der Graaf
, telefoon 0518 – 462246

Wijkcontactpersonen:
Jannette Aalberts, telefoon 0518 – 461830
Dieuwke Hietkamp, telefoon 0518 – 461713 / 06 454 2226


Wijk 5 

Wijkouderling: Ida Haagsma, Buorren 31, 9041 AW Berltsum, telefoon 0518 – 461419, i.haagsma1949@gmail.com

Ouderenwijk: Berlingastate Berltsum, Nij statelân Menaam, St. Annaparochie en Stiens

Wijkcontactpersonen: 

Berlingastate: Rienk en Margriet Bouwma, telefoon 0518 – 840151
Nij Statelân: Klarina van der Graaf-van Dijk , telefoon 06 2165 4581