WIJKINDELING 

 

Wijk 1 

Wijkouderling: Vacant

Buorren – De Piip – It Dok – De Kamp – Lytse Buorren – Hôfsleane (1-99 oneven, 2-52 even, uitgezonderd Berlingastate 28-30) Moddergatsreed – Vermaningsstrjitte – Skoallestrjitte – Ramshoornstrjitte – J.v.Tuinenstrjitte – Mulseleane – Nijebuorren

 

Wijkbezoeker:

Mattie Weijer, Hofsleane 18, telefoon 41 95 26 en

Sietske Wissman, De Opslach 13, telefoon 46 24 84, sietskewissman@gmail.com

Wijkcontactpersonen: 

Janneke Mulder, telefoon 46 14 99,

Tineke Reitsma, telefoon 46 16 64, Grietje Metzlar, telefoon 46 23 53

 

Wijk 2 

Wijkouderling: Willem en Jolanda Hamersma, Prômmehôf 1, 9041GH Berltsum, telefoon 462561, wenjhamersma@gmail.com

Hôfsleane (101-115 oneven, 54-76 even) – De Pôlle – L.M. Kuperusstrjitte -Tsjerkestrjitte – Tichelersdyk – Anskereed – Jetskereed – Kleaster Anjum – Kleasterdyk – It Koartlân – De Ofslach – Wettertûn – Bûterhoeke – Molestrjitte – Tunboustrjitte – Gratemawei – Groenewoldwei – Menaam  – Slappeterp – Franeker – Utrecht – Koarnjum – Wirdum – Nes Ameland – Noardburgum  – Ried

 

Wijkbezoeker: Ineke Lautenbach, telefoon 461567, tjeerdineke@gmail.com

Wijkcontactpersonen: 

Johanna de Haan, telefoon 45 22 43, johanna.dehaan@planet.nl

Kleasterdyk –  Anskereed – de Ofslach – Kleaster Anjum –  it Koartlan – Slappeterp

Ida Jansen, telefoon 06 197 195 30, jej1974@live.nl

Wettertûn – de Polle – Tichelersdyk – Hôfsleane (101-115 oneven, 54-76 even) – Tjerkestrjitte – Kuperusstrjitte

 

Wijkbezoeker: Tjalling Dijkstra, telefoon 46 22 91, tjallingenhillie@outlook.com

Wijkcontactpersonen: 

Tineke Brouwer, telefoon 06 255 006 13, tinekebrouwer@me.com

Gratemawei – Menaam (geen Nij Statelân) – Buterhoeke – Molestrjitte

Alie van der Meulen, telefoon 06 570 412 17, roeiboot@hetnet.nl

Túnboustrjitte – Jan Groenewoldwei 30

 

Wijk 3 

Wijkouderling: Froukje Kalma-Wissman, Kersehof 4, 9041 GC Berltsum, telefoon 46 10 05, froukjekalma@hotmail.com

Foareker – Bitgumerdyk – Twibak – Meseame – Sportleane – E.v.Heslingastrjitte – Fûgelsang – Kwekerijleane – v.d. Slikkeleane – Boomsmastrjitte – v.d. Akkerstrjitte – Koekoeksleane – Oude Bildtzijl – St. Annaparochie – Groningen – Leeuwarden  – Amsterdam

 

Wijkbezoeker: Yt van der Wal, telefoon 46 20 53, covdwal@gmail.com

Wijkcontactpersonen:

Rine Runia-Wiersma, telefoon 46 18 88, rine@live.nl

Thea Heitmeijer, telefoon 46 24 80, a.heitmeijer1@kpnplanet.nl

Sjoerdtje Quarré, telefoon 46 20 91, s.quarre@chello.nl

Rigtje van Tuinen, telefoon 06 288 567 79, sjvantuinen@hetnet.nl

 

 

Wijk 4 

Wijkouderling: Anne J. van Vaals, De Keats 21, 9041 EX Berltsum, telefoon 06 535 798 13, a.vaals@chello.nl

Wiersterdyk – Hemmemastate – Krússtrjitte – It Skil – Singel – Bildtdyk – Hemmemawei – Hemmemaplein – ’t Achterpaed – De Pream – De Snikke – Kersehôf – Prommehôf – Beiehôf – Appelhôf – Parrehôf – De Keats – De Boppe – De Opslach – Bûtenpolle –  De Bodde – Wier – St Jacobiparochie

 

Wijkbezoeker: Gerrie van der Graaf, telefoon 46 22 46, tvdgraaf@planet.nl

Wijkcontactpersonen:

Jitske Smits, telefoon 46 2003, jitskesmits46@gmail.com,

Jannette Aalberts, telefoon 46 18 30, jannetteaalberts@gmail.com

Dieuwke Hietkamp, telefoon 46 17 13 / 06 454 522 26, d.hietkamp@upcmail.nl

 

Wijk 5 

Wijkouderling: Ida Haagsma, Buorren 31, 9041 AW Berltsum, telefoon 46 14 19, i.haagsma1949@gmail.com

Ouderenwijk: Berlingastate Berltsum, Nij statelân Menaam, St. Annaparochie en Stiens

 

Wijkcontactpersonen: 

Berlingastate: Rienk en Margriet Bouwma, telefoon 84 01 51, r.bouwma@chello.nl

Nij Statelân: Lieuwkje Osinga, telefoon 46 19 06, 9041cp7@hetnet.nl

St. Anne en Stiens: Hieke Hoogterp, telefoon 46 21 43, j.hoogterp@chello.nl