Wijkindeling

Home Wijkindeling

WIJKINDELING 

Wijk 1 

Wijkouderling: Ria Algra-Alkema, Krússtrjitte 2, 9041 BV Berltsum, telefoon 06-53640398, ria.algra@gmail.com

Buorren – De Piip – It Dok – De Kamp – Lytse Buorren – Hôfsleane (1-99 oneven, 2-52 even, uitgezonderd Berlingastate 28-30) Moddergatsreed – Vermaningsstrjitte – Skoallestrjitte – Ramshoornstrjitte – J.v.Tuinenstrjitte – Mulseleane – Nijebuorren

 

Wijkbezoeker:

Mattie Weijer, Hofsleane 18, telefoon 41 95 26

Wijkcontactpersonen:

Janneke Mulder, telefoon 46 14 99,

Tineke Reitsma, telefoon 46 16 64,

 

Wijk 2 

Wijkouderling: Willem en Jolanda Hamersma, Prômmehôf 1, 9041GH Berltsum, telefoon 462561, wenjhamersma@gmail.com

Hôfsleane (101-115 oneven, 54-76 even) – De Pôlle – L.M. Kuperusstrjitte -Tsjerkestrjitte – Tichelersdyk – Anskereed – Jetskereed – Kleaster Anjum – Kleasterdyk – It Koartlân – De Ofslach – Wettertûn – Bûterhoeke – Molestrjitte – Tunboustrjitte – Gratemawei – Groenewoldwei – Menaam  – Slappeterp – Franeker – Utrecht – Koarnjum – Wirdum – Nes Ameland – Noardburgum  – Ried

 

Wijkbezoeker:

Tjalling Dijkstra

Etty Hoeksma

Wijkcontactpersonen: 

Johanna de Haan

Tineke Brouwer

Ida Jansen

Jitty Koning

 

Wijk 3 

Wijkouderling: Ineke Lautenbach-Hoekstra, De Pream 19, 9041 HC Berltsum, telefoon 06-23897164, tjeerdineke@gmail.com

Foareker – Bitgumerdyk – Twibak – Meseame – Sportleane – E.v.Heslingastrjitte – Fûgelsang – Kwekerijleane – v.d. Slikkeleane – Boomsmastrjitte – v.d. Akkerstrjitte – Koekoeksleane – Oude Bildtzijl – St. Annaparochie – Groningen – Leeuwarden  – Amsterdam

 

Wijkbezoeker: vacant, bij belangstelling contact opnemen met Ineke

Wijkcontactpersonen:

Nellie Westra, telefoon 0518 – 462379,

Thea Heitmeijer, telefoon 06-21356271

Sjoerdtje Quarré, telefoon 06-21400141

Rigtje van Tuinen, telefoon 06 288 567 79

 

Wijk 4 

Wijkouderling: Anne J. van Vaals, De Keats 21, 9041 EX Berltsum, telefoon 06 535 798 13, a.vaals@chello.nl

Wiersterdyk – Hemmemastate – Krússtrjitte – It Skil – Singel – Bildtdyk – Hemmemawei – Hemmemaplein – ’t Achterpaed – De Pream – De Snikke – Kersehôf – Prommehôf – Beiehôf – Appelhôf – Parrehôf – De Keats – De Boppe – De Opslach – Bûtenpolle –  De Bodde – Wier – St Jacobiparochie

 

Wijkbezoeker: Gerrie van der Graaf, telefoon 46 22 46

Wijkcontactpersonen:

Jannette Aalberts, telefoon 46 18 30

Dieuwke Hietkamp, telefoon 46 17 13 / 06 454 522 26

 

Wijk 5 

Wijkouderling: Ida Haagsma, Buorren 31, 9041 AW Berltsum, telefoon 46 14 19, i.haagsma1949@gmail.com

Ouderenwijk: Berlingastate Berltsum, Nij statelân Menaam, St. Annaparochie en Stiens

 

Wijkcontactpersonen: 

Berlingastate: Rienk en Margriet Bouwma, telefoon 84 01 51

Nij Statelân: Klarina van der Graaf-van Dijk , telefoon 06-21654581

St. Anne en Stiens: Hieke Hoogterp, telefoon 46 21 43