PG Berltsum
x
Please install MailChimp plugin

Wijkindeling

Wijk 

  
 
Wijkouderlingen

 

1
Wijk 1

Wijkouderling: Alje Mulder, Wiersterdyk 3, 9041 VL Berltsum, telefoon 46 14 99, jannekealje@hotmail.com

 

Buorren – De Piip – It Dok – De Kamp – Lytse Buorren – Hôfsleane (1-99 oneven,

2-52 even, uitgezonderd Berlingastate 28-30) Moddergatsreed – Vermaningsstrjitte

Skoallestrjitte – Ramshoornstrjitte – J.v.Tuinenstrjitte – Mulseleane – Nijebuorren

 

Wijkbezoeker:

Mattie Weijer, Hofsleane 18, telefoon 41 95 26 en

Sietske Wissman, De Opslach 13, telefoon 46 24 84, sietskewissman@gmail.com

Wijkcontactpersonen:

Janneke Mulder, telefoon 46 14 99,

Tineke Reitsma, telefoon 46 16 64, Grietje Metzlar, telefoon 46 23 53

 

Wijk 2

Wijkouderling: Willem en Jolanda Hamersma, Prômmehôf 1, 9041GH Berltsum, telefoon 462561, wenjhamersma@gmail.com

Hôfsleane (101-115 oneven, 54-76 even) – De Pôlle – L.M. Kuperusstrjitte

Tsjerkestrjitte – Tichelersdyk – Anskereed – Jetskereed – Kleaster Anjum – Kleasterdyk – It Koartlân – De Ofslach – Wettertûn – Bûterhoeke – Molestrjitte – Tunboustrjitte – Gratemawei- Groenewoldwei – Menaam (Bitgumerdijk 8a en 18, Sanwei 11, De Stapel 21, Sminiawei 3 en 11 en Nijlan 3) – Slappeterp (Kleasterdijk 18) – Franeker (A. van Voortnuijsenweg 3, Feikemastraat 42)

Utrecht (Aciastraat 4, Israelslaan 14) – Koarnjum (Giele Anemoanstrjitte 1) – Wirdum (Swichumerdyk 20) – Nes Ameland (Klaas Goumaweg 14) – Noardburgum (S.K. Feitsmastraat 29) – Ried

 

Wijkbezoeker:

Henny Kalma, telefoon 46 22 78, hennykalma@hotmail.com

 

Wijkcontactpersonen:

Johanna de Haan, telefoon 45 22 43, johanna.dehaan@planet.nl Kleasterdyk –  Anskereed I- de Ofslach – Kleaster Anjum –  it Koartlan – Slappeterp

Ida Jansen, telefoon 06 197 195 30, jej1974@live.nl

Wettertûn – de Polle – Tichelersdyk – Hôfsleane (101-115 oneven, 54-76 even) – Tjerkestrjitte – Kuperusstrjitte

 

Wijkbezoeker:

Tjalling Dijkstra, telefoon 46 22 91, tjallingenhillie@outlook.com

 

Wijkcontactpersonen:

Tineke Brouwer, telefoon 06 255 006 13, tinekebrouwer@me.com

Gratemawei – Menaam (geen Nij Statelân) – Buterhoeke – Molestrjitte

Alie van der Meulen, telefoon 06 570 412 17, roeiboot@hetnet.nl

Túnboustrjitte – Jan Groenewoldwei 30

Wijk 3

Wijkouderling: Froukje Kalma-Wissman, Kersehof 4, 9041 GC Berltsum, telefoon 46 10 05, froukjekalma@hotmail.com

 

Foareker – Bitgumerdyk – Twibak – Meseame – Sportleane – E.v.Heslingastrjitte – Fûgelsang – Kwekerijleane – v.d. Slikkeleane – Boomsmastrjitte – v.d. Akkerstrjitte – St. Annaparochie (S. Brandsmalaan 48 en Willem Lodewijkstraat 2) – Groningen (Emmastraat 25a) – Leeuwarden (Mozartstraat 73, Pieter Stuyvesantstraat 57) – Amsterdam (Gustav Mahlerlaan 785)

 

Wijkbezoeker:

Yt van der Wal, telefoon 46 20 53, covdwal@gmail.com

 

Wijkcontactpersonen:

Rine Runia-Wiersma, telefoon 46 18 88, rine@live.nl

Thea Heitmeijer, telefoon 46 24 80, a.heitmeijer1@kpnplanet.nl

Sjoerdtje Quarré, telefoon 46 20 91, s.quarre@chello.nl

Rigtje van Tuinen, telefoon 06 288 567 79, sjvantuinen@hetnet.nl

Wijk 4

Wijkouderling: Anne J. van Vaals, De Keats 21, 9041 EX Berltsum, telefoon 06 535 798 13, a.vaals@chello.nl

Wiersterdyk – Hemmemastate – Krússtrjitte – It Skil – Singel – Bildtdyk – Hemmemawei – Hemmemaplein – ’t Achterpaed – De Pream – De Snikke – Kersehôf – Prommehôf – Beiehôf – Appelhôf – Parrehôf – De Keats – De Boppe – De Opslach – Bûtenpolle – De Bodde – Wier – St Jacobiparochie (Luinsterweg 2 en 5)

Wijkbezoeker:

Gerrie van der Graaf, telefoon 46 22 46, tvdgraaf@planet.nl

 

Wijkcontactpersonen:

Jitske Smits, telefoon 46 2003, jitskesmits46@gmail.com,

Jannette Aalberts, telefoon 46 18 30, jannetteaalberts@gmail.com

Dieuwke Hietkamp, telefoon 46 17 13 / 06 454 522 26, d.hietkamp@upcmail.nl

Wijk 5

Wijkouderling: Ida Haagsma, Buorren 31, 9041 AW Berltsum, telefoon 46 14 19, j.haagsma@kpnmail.nl

Ouderenwijk: Berlingastate Berltsum, Nij statelân Menaam, St. Annaparochie en Stiens

 Wijkcontactpersonen:

Berlingastate: Rienk en Margriet Bouwma, telefoon 84 01 51, r.bouwma@chello.nl

Nij Statelân: Lieuwkje Osinga, telefoon 46 19 06, 9041cp7@hetnet.nl

St. Anne en Stiens: Hieke Hoogterp, telefoon 46 21 43, j.hoogterp@chello.nl

 

 

Diaconie
Annechien Joostema, Bûtenpôle 14, 9041 VM Berltsum, 06-28585243
Frederike Holwerda
Gea Nauta, Jacob v. Tuinenstrjitte 20, 9041 CL  Berltsum, 06-10346161
Akke Zijlstra, Hofsleane 50, 9041 AT Berltsum, 412905 

 

 

Anneke van Dijk-Vrij, Gratemawei 28, 9041 EK Berltsum, 462202
 

 

Kerkrentmeesters
Vacant
 Durk Osinga, Kleasterdyk 3a, 9041 VH Berltsum, 462345,  (Voorzitter) 

 

 Harry de Koe, Jacob v. Tuinenstrjitte 16, 9041 CL Berltsum, 460833
 Meindert Westra

Bitgumerdyk 11, 9041 CB Berltsum, 462379,

 

 

 

Jeugdouderlingen
 Jouke & Ingrid Ynema-Dijkshoorn, Parrehof 9, 9041 GD Berltsum, 462507,

 

Scriba’s
 Evelien Vink, De Bodde 5, 9044 LA Bitgum, 461072

 

 Meinie Strooisma, Skoallestrjitte 2a, 9041 BL Berltsum, 462089,
Preses
 Sybren van Tuinen, Twibak 6, 9041 ES Berltsum, 462426
Predikant en Jeugdwerker
 Vacant, Ir. C.M. v.d. Slikkeleane 8, 9041 CJ Berltsum
 Carlijn Niesink, Swichumerdyk 20, 9088 AR  Wurdum, 06-38325383,