PG Berltsum
x
Please install MailChimp plugin

Wijkindeling

Wijk 

  
 
Wijkouderlingen

 

1
 

Alje Mulder, Wiersterdyk 3, 9041 VL Berltsum, 461499, jannekealje@hotmail.com

Buorren  – De Piip – It Dok

De Kamp – Lytse Buorren – Hôfsleane (1-99 oneven, 2-52 even, uitgezonderd Berlingastate 28-30) Moddergatsreed – Vermaningsstrjitte – Skoallestrjitte – Ramshoornstrjitte – J.v.Tuinenstrjitte – Mulseleane – Nijebuorren

 wijkbezoeker:  Mattie Weijer, Hofsleane 18, 419526 en

Sietske Wissman, 462484, sietskewissman@gmail.com

 wijkcontactpersonen: Janneke Mulder 461499 jannekealje@hotmail.com

Tineke Reitsma, 461664

Grietje Metzlar, 462353, janmetzlar@kpnplanet.nl

 

 Ineke Lautenbach, Hofsleane 70, 9041 AT Berltsum, 461567, tjeerdineke@gmail.com

Hôfsleane (101-115 oneven, 54-76 even) – De Pôlle – L.M. Kuperusstrj – Tsjerkestrjitte, Tichelersdyk, Anskereed – Jetskereed –  Kleaster Anjum –  Kleasterdyk –  It Koartlân –  De Ofslach –  Wettertûn – Bûterhoeke – Molestrjitte – Tunboustrjitte – Gratemawei – Groenewoldwei – Menaam (Bitgumerdijk 8a en 18, Sanwei 11, Moolnerarak 8, Sminiawei 3 en 11 en Nijlan 3),  Slappeterp (Kleasterdijk 18), Franeker (A. van Voortnuijsenweg 3, Feikemastraat 42), Utrecht (Lieven de Keylaan 6, Israelslaan 14), Koarnjum (Giele Anemoanstrjitte 1, Wirdum (Swichumerdyk 20), Nes Ameland (Klaas Goumaweg 14), Noardburgum (S.K. Feitsmastraat 29), Ried

 

Wijkbezoeker: Henny Kalma, 462278, j.kalma@kpnplanet.nl,

Wijkcontactpersonen:

Johanna de Haan, 452243, johanna.dehaan@planet.nl

Kleasterdyk, Anskereed, de Ofslach, Kleaster Anjum,

it Koartlan, Slappeterp

Ida Jansen, 06-19719530, jej1974@live.nl

Wettertûn, de Polle, Tichelersdyk, Hôfsleane (101-115

oneven, 54-76 even), Tjerkestrjitte, Kuperusstrjitte

 

Wijkbezoeker: Bôte van Dijk, 461778, botevandijk@gmail.com

 

Wijkcontactpersonen:

Tineke Brouwer, 06-25500613, tinekebrouwer@me.com

Gratemawei, Menaam (geen Nij Statelân), Buterhoeke,

Molestrjitte

 

Alie van der Meulen, 06-57041217, roeiboot@hetnet.nl

Túnboustrjitte en Jan Groenewoldwei

 

Froukje Kalma-Wissman, Kersehof 4, 9041 GC Berltsum, 461005,

froukjekalma@hotmail.com

 

Foareker – Bitgumerdyk – Twibak – Meseame – Sportleane – E.v.Heslingastrjitte, Fûgelsang, Kwekerijleane, v.d. Slikkeleane, Boomsmastrjitte, v.d. Akkerstrjitte,  St. Annaparochie (S. Brandsmalaan 48 en Willem Lodewijkstraat 2), Groningen (Emmastraat 25a), Leeuwarden (Mozartstraat 73, Pieter Stuyvesantstraat 57), Amsterdam (Gustav Mahlerlaan 785)

 

wijkbezoeker: Yt van der Wal, 462053, covdwal@hetnet.nl

 

wijkcontactpersonen:   Rine Runia-Wiersma, 461888

Jacqueline Bouwknegt, 419963, wereldgezin5@gmail.com

Thea Heitmeijer, 462480, a.heitmeijer1@kpnplanet.nl

Sjoerdtje Quarré, 462091, s.quarre@chello.nl

 

Anne J. van Vaals, De Keats 21, 9041 EX Berltsum, 06-53579813, a.vaals@chello.nl

 

Wiersterdyk – Hemmemastate – Krússtrjitte – It Skil  – Singel – Bildtdyk – Hemmemawei – Hemmemaplein – ’t Achterpaed – De Pream – De Snikke – Kersehôf – Prommehôf –  Beiehôf – Appelhôf – Parrehôf – De Keats – De Boppe – De Opslach – Bûtenpolle – De Bodde – Wier – St Jacobiparochie (Luinsterweg 2 en 5)

 

wijkbezoeker:  Gerrie van der Graaf, 462246, tvdgraaf@planet.nl

Tsjikke Mollema-Rondaan, 06-12076646, tsjikke@upcmail.com

 

wijkcontactpersonen:  Jitske Smits, 462003, jitskesmits46@gmail.com,

Janette Aalberts, 461830, janetteaalberts@gmail.com

Dieuwke Hietkamp, 461713/06-45452226, d.hietkamp@upcmail.nl

 

 

 

Ida Haagsma, Buorren 31, 9041 AW Berltsum, 461419 j.haagsma@kpnmail.nl

 

OUDERENWIJK:

Berlingastate Berltsum, Nij statelân Menaam, St. Annaparochie en Stiens

 

 

Wijkcontactpersonen:

Rienk en Margriet Bouwma, 840151 (Berlingastate), r.bouwma@chello.nl

Lieuwkje Osinga, 461906 (Nij statelân), 9041cp7@hetnet.nl

Hieke Hoogterp, 462143 (St. Annaparochie en Stiens, j.hoogterp@chello.nl

 

 

Diaconie
 Annechien Joostema, Bûtenpôle 14, 9041 VM Berltsum, 06-28585243
 Frederike Holwerda
Gea Nauta, Jacob v. Tuinenstrjitte 20, 9041 CL  Berltsum, 06-10346161
Akke Zijlstra, Hofsleane 50, 9041 AT Berltsum, 412905 

 

 

 Anneke van Dijk-Vrij, Gratemawei 28, 9041 EK Berltsum, 462202
 

 

Kerkrentmeesters
Vacant
 Durk Osinga, Kleasterdyk 3a, 9041 VH Berltsum, 462345,  (Voorzitter) 

 

 Harry de Koe, Jacob v. Tuinenstrjitte 16, 9041 CL Berltsum, 460833
 Meindert Westra

Bitgumerdyk 11, 9041 CB Berltsum, 462379,

 

 

 

 

Vacant

 

Jeugdouderlingen
 Jouke & Ingrid Ynema-Dijkshoorn, Parrehof 9, 9041 GD Berltsum, 462507,

 

Scriba’s
 Evelien Vink, De Bodde 5, 9044 LA Bitgum, 461072

 

 Meinie Strooisma, Skoallestrjitte 2a, 9041 BL Berltsum, 462089,
Preses
 Sybren van Tuinen, Twibak 6, 9041 ES Berltsum, 462426
Predikant en Jeugdwerker
 Arjan J. Bouwknegt, Ir. C.M. v.d. Slikkeleane 8, 9041 CJ Berltsum, 419963,
 Carlijn Niesink, Swichumerdyk 20, 9088 AR  Wurdum, 06-38325383,