2017

archive

Home 2017

Exemple

SJONGMIDDEI MEI LIETEN UT IT

LIETEBOEK

Sjonge en bidde thús en yn tsjerke

Om Martin Luther hinne

Snein 15 oktober 2017 Augustinitsjerke Stynsgea Oanfang 15.00 oere

Mei:
Kantorij Surhústerfean û.l.f. Grietje Dam-Riemersma Koperblazers fan muzykferiening De Bazuin út Stynsgea Oargel: Geart van der Heide
Lieding: Bob Pruiksma

Tagong fergees Kollekte by de útgong

SJONGMIDDEI Stynsgea Affiche

Read More →
Exemple

Running Dinner

Zaterdag 7 oktober a.s. vindt het allereerste RUNNING DINNER van Berltsum plaats.

Misschien ken je het principe van Running Dinner al wel maar misschien ook niet.

Bij een Running Dinner eet je 3 gangen aan 3 verschillende keukentafels.

Gewoon bij mensen thuis, want iedereen kookt en eet mee!

Als gespreksgroep van de Protestante Gemeente Berltsum gaan we dit organiseren voor alle ‘’jongeren’’ tussen de 25 en pakweg 50 jaar.

En, zoals het hoort in iedere kerk, of je nu wel of niet betrokken bent, wel of geen lid bent, iedereen is welkom!

Gastvrijheid en ontmoeting daar gaan we voor!

Wij zijn in ieder geval al heel erg enthousiast, want hoe leuk is het om samen met dorpsgenoten of misschien wel buren een lekker etentje te organiseren!

Meer weten? Of wil je het aanmeldingsformulier ontvangen?

Neem contact op met Evelien Vink  (info@vinksion.nl, 461072)

DirkJan Holwerda, Etty Hoeksma en Evelien Vink

Read More →
Exemple

Wonen Noordwest Friesland heeft op 6 juli hun maximale bijdrage van € 75.000 verstrekt voor de realisatie van het Multi Functioneel Centrum in Berltsum. Met het realiseren van het MFC wordt de leefbaarheid voor de toekomst in Berltsum gewaarborgd. Wonen Noordwest Friesland geeft met deze bijdrage een enorme impuls aan de realisatie van dit centrum. Zij heeft ook als doel de leefbaarheid te bevorderen in de dorpen waar zij woningen verhuurt en beheert.

Met dit centrum wordt een besparing bereikt van 40% op de exploitatiekosten van de deelnemende organisaties. Dit is de belangrijkste pijler onder de haalbaarheid van het MFC.

In dit dorpscentrum worden niet alleen de dorpsvoorzieningen bij elkaar gebracht, maar ook regionale voorzieningen. Deze regionale voorzieningen zijn nu gevestigd in het Groene Kruisgebouw. Deze verouderde huisvesting voldoet niet meer aan de huidige eisen en zij gaan graag over naar het nieuwe MFC. Deze voorzieningen zijn het consultatiebureau van de GGD, de Trombosedienst, de praktijken voor verloskunde en fysiotherapie, de welzijnsorganisatie De Skûle (voorheen Middelsee) en het regiokantoor van thuiszorg Het Friese Land. Deze regionale organisaties hebben om meer ruimte gevraagd. Dit kan binnen de huidige opzet en financiering worden bereikt. Veel dorpsbelangen uit omliggende dorpen ondersteunen deze regionale functie.

Het huidige dorpshuis ‘t Heechhout is nodig aan groot onderhoud toe. Deze kosten worden uitgespaard door alle activiteiten onder te brengen in het MFC, zoals de ouderensoos, de toneelvereniging en vergaderingen. De muziekvereniging Opmaat en de jeugdsoos It Piipskoft, die nu een eigen gebouw hebben, krijgen ook een plek in het nieuwe gebouw. De Protestantse Gemeente Berltsum brengt haar doordeweekse activiteiten en de helft van de kerkdiensten onder in het MFC De overige helft blijft in de Koepelkerk. De Kruiskerk van de protestantse gemeente wordt uitgebreid tot een multifunctioneel gebouw om alle voorzieningen een plek te geven.

Het samenbrengen van al deze voorzieningen zorgt voor een enorme versterking van de leefbaarheid in Berltsum en omgeving, maar het vormt tegelijk de tweede pijler onder de haalbaarheid.

De Gemeente Menameradiel heeft eerder al € 1,1 miljoen toegezegd. Bij diverse instanties lopen nog aanvragen om de financiering rond te krijgen.

Onder leiding van een stuurgroep werken diverse werkgroepen samen met een architect de plannen uit voordat de eerste paal de grond in gaat. In totaal zijn ca 35 vrijwilligers hiermee bezig, vooral jongeren. En dat geeft tegelijk het draagvlak onder de Berltsumers aan voor nu en in de toekomst.

Read More →
Exemple

Kerken Route

 Inspirerende Kunst in Kerken Route 2017 van start langs 8 kerken in Noord-West Friesland.

Feestelijke opening in de Koepelkerk van Berltsum op donderdag 29 juni van 16.00-18.00 uur van de Kunst in Kerken Route 2017 met als titel ‘Door God gegeven’.

Voor de vierde keer op rij organiseren Stichting Keunst yn Tsjerken en Keunstwurk de Kunst in Kerken Route. Twee aantrekkelijke routes in Noord-West Friesland voeren de bezoekers langs pronkjes van kerken waarin men kan genieten van hedendaagse kunst van Friese professionele kunstenaars.

Het ritme van het klotsend water, wijdse weiden, op de horizon de toren. Zowel liefhebbers van de natuur, als die van professionele kunst en religieus erfgoed kunnen hun hart ophalen aan deze twee afwisselende tochten. Onderweg zijn er diverse theetuinen voor een pauze en nog andere bezienswaardigheden om te bewonderen.

Voor de route van dit jaar, ’Door God gegeven’, werden 11 professionele kunstenaars uitgenodigd. Ze werken in diverse disciplines. Het kunstprogramma varieert van schilderen en fotografie tot video en schrijven. In hun werk kan de bezoeker aspecten herkennen van het landschap dat, meanderend, een natuurlijke en fysieke rode draad vormt op deze tocht: grond, lucht, water, licht, zon, gewas, mens en dier en het hout.

De deelnemende 8 kerken zijn de Koepelkerk in Berltsum, de Ioannis Theatertsjerke in Wier, de Meinardskerk in Minnertsga, de Walburgakerk in Ried, de Donatuskerk in Dongjum, de Sint Joriskerk in Oosterbierum, De Petruskerk in Pietersbierum en de Andreaskerk in Wijnaldum.

De 11 kunstenaars die er exposeren zijn Saskia Wagenvoort, Dirk Beintema en Francesco van der Zwaag, Trude van Assem, Jan Roos, Walter Baas, Gerda Hulsinga, Klaas Werumeus Buning en Gerard Boersma, Tryntsje Nauta en Grytsje Klijnstra.

De route is te bezichtigen van 1 juli t/m 9 september, elke zaterdag van 13.30-17.00 uur. Toegang gratis. Folder aanwezig.

De Opening van de Kunst in Kerken Route 2017 vindt plaats op donderdag 29 juni om 16.00-18.00 uur
Locatie: Koepelkerk Berlikum
Tsjerkestrjitte 2

9041 AV Berlikum

Programma

16.00 uur 16.30 uur 16.40 uur inloop

welkomstwoord door Durk Osinga, voorzitter Stichting Keunst yn Tsjerken ‘Over de (historische) relatie tussen kunst en kerk’, inleiding op de route door

kunsthistoricus Rudi Hodel

openingshandeling door Iris Nieuwenhuizen

17.00 uur
17.20 -18.00 uur bezichtiging werk Saskia Wagenvoort en borrel met hapjes

 

Read More →
Exemple

De Friese kranten en Omrop Fryslân hebben een verkiezing uitgeschreven voor het mooiste van Fryslân. Van de 300 locaties, huizen, kerken, landschappen en erfgoed, die de jury en Friezen hebben aangewezen, heeft een jury een TOP100 samengesteld. De Koepelkerk in Berltsum is ook genomineerd. In een reactie zei Bauke Tuinstra, architect van TWA architecten en initiatiefnemer over de Koepelkerk, dat deze toch wel heel mooi is.

Vindt u dat ook, stem dan op www.itmoaistefan.frl. U kunt per categorie stemmen. Er zijn 10 categorieën met elk 10 genomineerden. De Koepelkerk staat onder de categorie Geloven. Stem u mee? Uit de TOP100 worden in 2018 routes samengesteld voor de gasten uit binnen en buitenland bij LF2018, het Culturele Hoofdstadproject.

 

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groet,

Durk Osinga

tel: 0518-462345 of

06-17146134

Read More →
Exemple

De oecumenische gesprekskring is weer bij elkaar geweest op 16 maart. Dit was tevens de laatste keer van dit seizoen. In het nieuwe seizoen gaan we weer verder met deze kring. De eerste bijeenkomst is dan op donderdag 28 september, weer om 14.00 u. in de Molewjuk, van Aismawei 19, te Bitgummole. Zet de datum alvast in uw agenda of op de kalender. Hoofdstuk 3 uit het boekje ‘Ontmoetingen in de bijbel – acht persoonlijke portretten’, staat dan centraal. Dat is het hoofdstuk over koning David en Batseba.

Wilt u alsnog graag met ons meedoen? Dan kunt u zich voor deze kring opgeven door middel van het nieuwe activiteitenboekje dat in september/oktober weer bij u in de bus valt. Ook mag u zich opgeven bij Ali Stork, kerkelijk werker Protestantse Gemeente Bitgum-Bitgummole-Ingelum-Marsum en Protestantse Gemeente Dronryp, alistork@zonnet.nl of 0518462009/0622620317.

Read More →
Exemple

Zinvol? Waardevol?

 Wij, GGZ,  willen u van harte uitnodigen voor een netwerkbijeenkomst ‘ Zinvol? Waardevol?’ .

Donderdag 1 juni 2017 van 13:00-17:00 uur.

Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1, 8442 EX Heerenveen.

Het doel van deze middag is om met betrokken welzijns- en levensbeschouwelijke instanties in gesprek gaan en te inventariseren waar we tegenaan lopen als het gaat om zingevingsvragen van mensen met een psychische kwetsbaarheid en ervaringen uit te wisselen. Als vervolg op deze netwerkbijeenkomst gaan we in het voorjaar van 2018 een toerustingsmiddag organiseren waarin we aansluiten op de vragen, opmerkingen en ideeën.

De aanleiding voor deze middag is de ambunlantisering- steeds meer mensen worden vanuit huis begeleid en komen niet meer in aanmerking voor geestelijke verzorging van GGZ Friesland. Het project GV Nieuwe Stijl is een initiatief van GGZ Friesland.

Mocht u belangstelling hebben voor deze dag kunt u zich opgeven voor 7 mei 2017 bij:

willemieke.doornenbal@ggzfriesland.nl en vermeld:

naam| emailadres| telefoonnummer| postadres| werkzaam voor instelling| locatie

Read More →
Exemple

Stille week 2017

Iedere avond zal er een dienst (een vesper) worden gehouden.
Het bijwonen van deze bijzondere vieringen is een manier om tot persoonlijke bezinning te komen.

De vespers op maandag-, dinsdag- en woensdagavond beginnen om 19.00 uur.

In de Koepelkerk

Maandag 10 april

Vesperviering m.m.v. Belcanto

Dinsdag 11 april

Vesperviering

Woensdag 12 april

Vesperviering

Witte Donderdag

Vormt samen met Goede Vrij- dag en Stille Zaterdag ‘De drie dagen van Pasen’, het einde van de 40-dagentijd en het begin van het Paasfeest.

avondmaalsviering

U bent welkom in een dienst waarin het avondmaal wordt gevierd. Hierin worden ons in brood en wijn de tekenen van hoop aangereikt. • 19.30 uur

Op Goede Vrijdag herdenken we het lijden en sterven van Jezus aan het kruis. • 19.30 uur

De dienst op Stille Zaterdag begint in duisternis. De nieuwe paaskaars wordt ontstoken, het licht wordt doorgegeven: vanuit de duisternis gaan we naar het licht. • 21.30 uur

klik hier voor informatie over de stille week

Read More →