Pastorale brief bij de oorlog in Oekraïne

Home

Exemple

Koudum, 25 februari 2022
Geachte kerkenraadsleden, gemeenteleden, predikanten en kerkelijk werkers in de Classis Fryslân,

Geschokt hebben we deze dagen kennis genomen van de oorlog die is in Oekraïne is uitgebroken, nu het Russische leger daar is binnengevallen. Onze gedachten en gebeden zijn bij het volk van Oekraïne en in het bijzonder bij de slachtoffers die er in deze oorlog vallen. Wij voelen ons verbonden met de mensen in Oekraïne. Moge God zich over hen allen ontfermen in de nood, de vrees en het verdriet waarin zij nu leven. Moge God de leiders van het land de wijsheid en de moed geven die zij nu nodig hebben.

Onze gedachten en gebeden gaan ook uit naar het volk en de leiders van Rusland. Wij hopen en bidden dat zij de genade en de mildheid ontvangen om de vrede te hervinden en te bewaren in deze en in de komende tijd.

Het moderamen van onze synode vraagt komende zondag in de kerkdiensten onze gebeden voor de volken die nu in oorlog zijn met elkaar, en in het bijzonder voor de slachtoffers in deze strijd. Laten we samen bidden voor de mensen die nu zo zwaar lijden in deze situatie. “Heer, ontferm U over hen in dit verschrikkelijke oorlogsgeweld.” Op de website van onze kerk vindt u een gebed dat het moderamen ons doorgeeft. https://protestantsekerk.nl/nieuws/verbijstering-om-oekraine-heer-ontferm-u/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=mail_oekraine

In aansluiting op de oproepen van de Wereldraad van Kerken en Paus Franciscus kunnen de gemeenten die gewoonlijk de Aswoensdag vieren bij dit moment (woensdag 2 maart) aansluiten en bij de start van de Veertigdagentijd bidden en vasten voor de situatie in Oekraïne.

Kerk in Actie biedt concreet hulp aan de slachtoffers van deze oorlog. Uw gemeente kan hieraan bijdragen door middel van een collecte. https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/verhalen/kerk-in-actie-start-noodhulp-oekraine/

Het breed moderamen van onze Classis Fryslân wenst u Gods kracht en zegen toe in deze dagen van verwarring en vrees. Laten we als kerken elkaar en de mensen om ons heen
troosten en bemoedigen in de naam van Jezus Christus die ons voorgaat op de weg naar de
vrede.
Geef vrede, Heer, geef vrede,
De aarde wacht zo lang,
Er wordt zo veel geleden,
De mensen zijn zo bang,
De toekomst is zo duister
En ons geloof zo klein;
O Jezus Christus, luister
En laat ons niet alleen! (NLB 1010:2.)

Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân,
Wim Beekman, classispredikant

Lees meer →
Exemple

Hoewel vrede verder weg lijkt dan ooit, mag de roep om vrede niet verstommen.

 

Als Kerkenraad willen we graag wat doen in deze onzekere tijd. As -woensdag is door kerken wereldwijd uitgeroepen tot dag van gebed voor Oekraïne (en dit valt samen met het begin van de veertigdagentijd).

Daarom willen we a.s. woensdagavond 2 maart vanaf 19.30 uur in de Koepelkerk samenkomen om te bidden voor Oekraïne. Maar ook voor de Russische en Wit-Russische volken, die tegen hun wil in een broederoorlog zijn meegesleept.

In een korte samenkomst zullen we stil zijn, zingen we liederen, zijn er gebeden en is er ruimte om een kaars aan te steken.

 

We nodigen alle dorpsgenoten van harte uit om samen uiting te geven aan de roep om vrede.

Lees meer →
Exemple

Woensdag 2 maart vindt een landelijk gedenkmoment plaats in de Domkerk in Utrecht voor vrede en veiligheid in Oekraine. Dan worden van 17.15 – 17.30 uur in Nederland zoveel mogelijk klokken geluid. De Koepelkerk luidt de klok ook om die tijd.

Daarnaast vindt om half acht ook een gedenkmoment in de Koepelkerk plaats. Er is dan ruimte voor gebed of een stil moment, een kaarsje aansteken, het zingen van een lied. Iedereen is welkom. Van te voren wordt de klok weer geluid om 19.15 – 19.30 uur.

Lees meer →
Exemple

De energieprijzen rijzen de pan uit. Door die sterke stijging wordt het dagelijks leven steeds duurder, vooral voor mensen met een minimum inkomen, heeft dit ingrijpende gevolgen. Zij hebben geen financiële ruimte om dit op te vangen. Daarnaast woont een groot deel van de mensen in een slecht geïsoleerde woning, en ondervinden zij, door de huidige inflatie een forse koopkrachtdaling.

De compensatie van de overheid zal voor deze doelgroep niet toereikend zijn. Het IDO (interkerkelijk diaconaal overleg) wil graag mensen financieel tegemoetkomen. In de eerste plaats de gezinnen, die geconfronteerd worden met een dreigende afsluiting van gas en elektra.

Schuldhulpmaatje Waadhoeke, het IDO en De Skûle Welzijn willen samen de energiearmoede aanpakken.

De gezamenlijke kerken roepen hun gemeenteleden en parochianen op om solidair te zijn met hen, die door de hoge energieprijzen, nog verder in de financiële problemen dreigen te geraken. In de kerk geloven we in delen en in verbondenheid tussen mensen. Mensen die het goed hebben delen met wie het moeilijk heeft. Daarom vraagt het IDO aan hen, die de gevolgen van de hoge energieprijzen niet merkbaar voelen, een financiële bijdrage te willen geven voor de gezinnen die de komende tijd de energiekosten niet meer kunnen betalen.

 

U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie Berlstum U kunt uw bijdrage overmaken op rekening van de diaconie Berltsum NL71RABO 0129 1660 14.

Graag hierbij vermelden Energiecompensatie IDO.

 

Uw diaconie zal dit bedrag overmaken aan het IDO Waadhoeke. IDO Waadhoeke zorgt voor de herverdeling met samenwerkingspartners. 100% van de opbrengsten komen terecht bij de mensen die hulp vragen.

Iedereen ontvangt omgerekend per jaar incl. btw € 290,96 energiebelasting meer terug dan vorig jaar.
Het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) heeft berekend dat door de hoge inflatie en de stijgende energieprijzen we dit jaar er gemiddeld € 40,00 per maand op achteruitgaan. Grote groepen huishoudens hebben hierdoor tientallen euro’s minder te besteden.

Lees meer →
Exemple

Suggesties om als groet op de paasgroetenkaart te schrijven:

 • U bent in onze gedachten. Houd moed, wees sterk, u wordt niet vergeten.
 • Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.
 • Vandaag hebben we voor u gebeden.
 • Wij houden van u met de liefde van de Heer.
 • De Heer is uw Herder en Hij zal bij u zijn.
 • Ik bid dat u de armen van onze God om u heen zult voelen.
 • Vertrouw altijd op de Heer, alleen op Hem, want de Heer is een rots sinds mensenheugenis. – Jesaja 26:4
 • Leef in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar. – 2 Kor. 5:7
 • Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen. – Psalm 118:8
 • Toch ziet de Heer de pijn en het verdriet, Hij merkt het op en weegt het in Zijn hand. Op Hem vertrouwen weerloze mensen, Hij komt hen te hulp. – Psalm 10:14
 • Allen die uw hoop vestigt op de Heer: wees sterk en houd goede moed. – Psalm 31:25
 • De Heer zal alle tranen uit hun ogen wissen. – Openbaring 21:4a
 • De Heer is uw herder en Hij zal bij u zijn. – Psalm 23: 1
 • Ik wens u Gods zegen.
Lees meer →
Exemple

Paaskaars 2022

Tijdens de dienst van Stille Zaterdag (op 16 april) zal de nieuwe Paaskaars ontstoken worden. De kerkenraad heeft dit jaar voor bijgaand model gekozen.

Nu willen we u de mogelijkheid bieden om een dergelijke kaars voor thuis te bestellen. Deze huispaaskaars is 25 cm. hoog en heeft een diameter van 6 cm. Kosten: € 22,50.

 

U kunt deze huispaaskaars tot uiterlijk 7 maart bestellen bij

Meinie Strooisma, strooisma@chello.nl.

Of een briefje met uw gegevens in de brievenbus : Skoallestrjitte 2A.

Lees meer →
Exemple

Eten met een praatje

ETEN MET EEN PRAATJE 2021-2022

We zijn er bijna, maar ….

Door de laatste lockdown was het nog ongewis. Maar op 25 januari is er een persconferentie geweest die meer duidelijkheid gaf. Zo als het er nu voorstaat, kan de horeca open en dus kunnen ook wij weer starten. Maar voor de kok kwam de persconferentie net wat te laat om a.s. vrijdag 28 januari los te kunnen. Daarom schuiven we de data “Eten met een praatje “ een week op.

De nieuwe datums worden:    

4 februari

4 maart

1 april

29 april

Waar:                         t’ Centrum

Hoe laat:                   18.00 uur

Inloop:                        17:30 uur

Kosten:                     10 euro

Indien u verhinderd bent horen we dit graag uiterlijk vrijdag 28 januari.  Wij kunnen dan aan de hand van de opkomst dit doorgeven aan de kok(s).

Aan,- of afmelden bij:

Uilke Strooisma,

telefoon:        0518 – 462089

mobiel:          06 – 30422096.

Van harte welkom!

Graag mondkapje gebruiken bij binnenkomst, verplaatsing en vertrek.

Lees meer →